DOWNLOAD OUR APP

Read latest news on your phone
app-store
Vawk pum khat aiin i hlu zâwk aw!
Nov 05, 2023

- Zirsangkima


Hmàn ni-a WhatsApp-a ka thlalâk dawn kha tha hi ka ti riau mai a. Kum tling zãna i vawk vulh chu talhin i sèr a. A tam lamin chhût ta ila: kg 120 lo chhuak ta se; kg khat chéng 400/- man a ni a, kg 120 chu chéng 48,000/- man a nih chu. Vawk pum khat man, heti zât pawh dawng tling loin chéng 25,000 i dawng a. I sum dawn avàngin a petu pa kha i vote ngei ngei tùr … tihna maw? A teuh lo mai! A pawisa bat, a then azár chauh a pè che a nih kha—a kim lo “lutuk”-in!


Ka pawisa chéng nuai thum min batsaktu-in chéng 25,000 chauh min pêk avàngin amah “vote ngei ngei” hi ka bat niin ka inhre ve tlat lo—kei chu. A! Concrete in sakna tùr sum min pè pawh ni se, min pêk alãwm—ka dawng ang chû; mahse, vote kher tùr tihna em ni? Ka hlutna leh ka nihna ti hniam veka “lei theih” ka ni lo a, ka vote hlu tak pêk lêt “kher” hi ka bat a ni lo!


Kei leh ka chhúngte erawh hi zawngin, a ni … a NLUP emaw, a SEDP emawte hi kan han dawng lo chiang êm êm lulai khawp a! Keini ang niuthhhal (neutral) paw’n kan dawn loh phei chuan NLUP dawng tawh, kutphah hma chhuanho leh tùna lukhum khumho phei hi chuan an dawng lo nasa ang tih a chiang reng mai a. A! Lo dawng tláng dial dial pawh ni ila, min tiam alãwm kan dawn! Eng nge dawn chu a pawina awm ang?


A ni lo záwnga an thu tiam anga Aizáwl khawpui atanga Assam Riffles sawn chhuaka kawng chhãwng min siamsaktu leh traffic jam awm lohna khawpui min din tharsaktu, phür taka flag rawng pãwl (a dumpãwl ka ti lo) vaitu méktute hi chuan an dawng ngei ang le. Kan thîk lo e. Mahse, dâwt huaa biak ina inkhâwma tawngtai tak tak thinte tán hi chuan rin leh hi chu an har tawh khawp ang!


Nang pawh, i vote thlâkna tùr chu, fím taka ngaihtuahna i hman hnua i duhthlannah a innghat. Iai ru tak chunga thilpêk petu che vote kher kha i ba lo a nia. I thianpa fanu pian cham lawmnaah i kal a. Pian cham thilpêk leisakin i pè a. I leina man zah, pawisa emaw, thil dang eng emaw i díl lêt ngai em ni? Polling booth, puanzàr phèn chhúngah i thû ber aw!


India sawrkar dànin puitlinga a ngaih chin, kum 18 tling tawh i ni a, ngaih dàn leh pawm dàn nei thei tawh tùra ngaih i ni. Sum leh therhlo petu apiang che vote tùra a ngaih loh chin i ni ve tawh a, puitling teh! Tin, tling tùra rin vote leh rikngawt pawh hi a puitlin loh thlâk. Kan ram hi thlír la, min lo hruai tawhtute min hruai dàn te ngaihtuah la, tha leh tha lo thliar thiam tùra ngaih, mi puitling i nih tawh avàngin mi tha nia i hriat vote rawh. I duhthlanna aia lalah tû mah, eng mah awmtír rêng rêng suh.


Naktûk tûk leh, November 7, 2023-ah kan inthlang leh luai luai dáwn a. Tûn angah hi chuan duhthlanna siam fel vek tùra ngaih i ni tawh. A sawi hnuhnung apiang, ngaihthlâk hnuhnun apiang, min rawn GPay hnuhnung apiang thu sawi awih zêla vote tum rikngawt mai zawng, a kum 18 tling tawh zia lo êm mai! Ni e, kan sawi tawh ang khian, i kum chauh ni loin nangmah kha … puitling rawh!


Eng ang mi pawh niin eng ang hnà pawh thawk la, vote nei pha chin i nih chuan, IAS officer sáng tak emaw eng department director emaw pawh ni se, in hlut dàn a inang reng. Vawk pum khat man aia tláwmin i hlutna kha hralh phal rêng rêng suh!


Nuai thum pawh tling lo “leh lutuk”—vawk pum khat man aiin i hlu fé zâwk aw!

Latest News & Chhiar Hlawh