DOWNLOAD OUR APP

Read latest news on your phone
app-store
Darthlalang
Zirsangkima - Feb 01, 2023

Darthlalangah ka inen a, ka lo lang chiang khawp mai! Ka nih ang ngau ngauin ka lang a; kawr ka phelh leh a inphelh ve zêl a … chù darthlalangah chuan! Ka nuih leh min nuih khum a, ka tùm leh a túm ve buau a … chu darthlalang hmaah chuan!

    Chu darthlalang hmaah chuan insùma inzêp theih a ni  lo a—mahni nihna in tàr lanna a ni. Ka nihna angin ka lang a; ka nih lohna thup zawh sèn a ni hek lo. Ka inchei leh a inchei ve a—ka en darthlanga mi chu. 

    He darthlalang hi rún tin màwitu a ni a; darthlalang in-chhawp lo chhúngkua hi awm ang i maw le? Zirsangzêla Hnamte khân a lo chham fuh khawp a—‘roréltu dik’ a lo tih kha. Khaw maw i’n phawrh chhuak law law te’ng:

Rún tin màwitu, awih lai dár mawi,
I tel lo chuan hringfa léng rèl;
A kim thei lo kumtluang chena danglam ngai lo,
Thudik tantu huaisena thuam famkim sinin;
Roréltu dik i lo ni e,’ a lo ti a nih kha!

    Darthlalang hmaah hian a dâwt theih loh a, lem a chan ve theih hek loh. A der a hua a, a lem a zah ngai lo. He rún tin màwitu darthlalang hmaah hian ka chêr emaw ka thau emaw, ka nih ang angin min pho lang thin. Ka sawi tawh chu—lem a chan ve theih loh!

    Intih nalh tum apiang hian an bèl tam nge maw ni dáwn ni … te ka ti fo. Inlâk model tum te, inlâk no tumte hian an bèl tam deuh lo maw aw … te ka tia! Hetah chiah hian alãwm, Zirsangzêla sawi Siamtu siam nungcha dangte kan tluk lohna chu! Sava leh vawk chen hian, darthlalang hmaah an inen ve heuh heuh ngai lo a, an inthlêk ve sek ngai lo a; darthlalang hi an mamawh ve tehchiam lêmin a lang lo. Mahse, keini, màwi duha khat, nalh loh hlauho hi chuan kan bèl lo thei lo a nih hi maw!

Heti’n a’n ti leh a—Saji chuan, 
Pár tlàn sírva nungcha zawngten,
An iai ném Khuanu malsàwmna;
Mahse duhâm chin lêm nei lo hringfa léngten,
Kan bèl thin che, tûkchhuakin maw!
I zárah hian, mawi lehzualna beisei chungin.

    A chiang a ni tiraw? Mawi lehzual hi kan inbeisei tlat a! Kan nih ang, darthlalangin min pho chhuaksak ang hi kan duhtâwk ta thin lo a—a lehpek, a leh zual kan duh tlat thin  a. Tûk tinin kan inbih a, kan inen báng thei lo a; darthlalang hlat hi kan hreh tlat thin alãwm!

    Nungcha dangte … sawi leh lawk ang—Khuanu’n a pêk ang ang, an nih ang ang nihpuiin an pu mai a; keini, hringfa, min Siamtuin hmangaih bera a siamte erawh hi chu kan induh khawp thei tlat lo a nih hi maw! Sir Saji sawi ang khian, ‘Duhâm chin lêm nei lo hringfa léngte’ hi kan va han ni chiang tak! Kan induh khawp thei lo a, máwi kan inti tâwk thei lo a, nalh kan inti thei lo a. A thau deuhten inen chèr kan tum a; a chêr deuh ten inbih thau nana hman kan tum a; kan nihna angah hian kan lung a awi thei lo a nih ber hi maw!

    Heti êm êma darthlalang mamawh hi tha kan inti tâwk thei chuang si lo a; mawi kan inti full thei chuang hek si lo a, chuti chung chung chuan kan inen báng thei chuang bawk si lo chu a nia! A hahthlâk hi chu kan hahthlâk hlawm mang e!

    Darthlalangah hian mi dang i hmu tel ve thin em—kei ang hian! Nangmah ni lo! I hlimthla—nalh emaw inti tlat, màwi duh êm êm, mi khawngaihthlâk—máwi thei tlat si lo hi! Kei chu, keimah ni lo hi, he darthlalangah hian ka hmu fo a—ka hua a nia aw … mahse, ka hlimthla a ni tlat tho si a! I hmuh ve thin  chu ka ring—‘Ka hmu lo,’ i ti a nih chuan i inzêp a ni ang!‘

    Thu dik tantu’ tia Zirsangzela’n a lo koh he dar-thlalang hi, mahni màwi leh màwi loh te, kan pian leh kan hmél inen nán chauh hmang lo ta ila; a phèna kan hlimthla hi inhmuh tum tláng teh ang u. Snickers chéng sàng thum man bun chunga wallet-a chéng sàwm zawr zet ah hi zak ve tawh ila. Branded thawmhnaw inbel chung hian kan nun pawh hi branded se la; tlàwmna puan silh chungin, chapo loin léng ila. Zêp nei ve lo, kan nihna ang anga min lantírtu, kan pian leh kan hmél nih ang ngau ngaua thup nei loa min lantír thintu he darthlalang hmaah hian tláwm ngam ila. ‘Ka ni e; ka dik e,’ inti ngam ve tawh teh ang u khai.

Latest News & Chhiar Hlawh