Luangliam

Ghetto Fa Hrin (In The Ghetto by Elvis Presley)

Zirsangkima - Feb 27, 2022

Chù vúr súr sung sung hnuaiah chuan West Garfield vénga lei (bridge) hlui zet tawh hnuaiah chuan mipa naupang, thing fawm rual tùr àwm vêl hian parcel chhia a lo tual alh ve phat phat a. Chumi hmunah chuan a ni, a nu chuan nau te thar chu a hrin dáwn ni.

Vúr súr hnuaiah (As the snow flies…): America hmarchhak ram thlasik chu kum hmasa aiin a na zâwk emaw tih tùrin a hit hle mai a. Dàn pangngai ang bawkin chumi tûk pawh chuan Chicago chuan zíng ni chhuak êng sur hmu loin vúr súr sung sung chuan khaw pum chu a tuam leh hlup a. Zíng ni thar chu lawm ahnêkin mi chu an tho khùr hlawk hlawk hlawm a. Chutih lai chuan khaw daiféma thlêr pakhat, West Garfield Park-a nu pakhat chuan nau nei tùrin san a lo pe thlan ve hlup thung.

Chù vúr súr sung sung hnuaiah chuan West Garfield vénga lei (bridge) hlui zet tawh hnuaiah chuan mipa naupang, thing fawm rual tùr àwm vêl hian parcel chhia a lo tual alh ve phat phat a. Chumi hmunah chuan a ni, a nu chuan nau te thar chu a hrin dáwn ni.

Nuih aiah Tah! (And his mama cries…): Nau tê chu a lo piang ta—fapa thar an nei leh ta! A rawn pian chhuahna hmun chu pian nána hmun thlanawm loh ber a ni hial ang. Damdawi in emaw chhúngkaw khawsakna in pangngai emaw pawh a ni lo; Chicago khawpui tawp lai; sual ngampatna, véng chùanhnuaia mi retheite inkulh khâwmna, hnuchhawn véng (ghetto), West Garfield Park-a lei (bridge) hlui zet hnuaia a ú tùrten puan an zàr phènah a ni khawvêl êng, êng si lo tak chu a rawn hmuh tan ni!

Tapa nau te rawn piang hlim ai mah chuan, insùm harsatzia hre thiam vek tawh zâwk a nu chu a tap nasa zâwk mah a—naute paa puh tùr ber a hriat loh vàng pawh a ni kher lo ang!

Mí nùte chuan fa an hrinin, hmeichhia nge a nih mipa tih pawh dáwn loin, fuke kima an lo piang chhuak a nih phawt chuan làwm avàngin an mittui a far zung zung thin a ni ngai a. Mahse, kan sawi lai nu hi chu a tap tlat! Làwm vàng a ni lo a, lungngaih vàng te pawh a ni zâwk mah àwm e.

Nakinah … engtin? (another hungry mouth to feed): Chu naute lo piang chhuak chuan ú ringawt pawh Isua zirtír zât thuak a nei. An han inang lo hlawm êm êm mai lehnghâl a. Mi ngo leh mi hàng an inpawlh nuk a; vun eng pawh an awm. Chûng zawng zawng chu naute nu chuan a enkawl mék. Tùnah, a thar—a dang leh—riltám hrai ngai leh tùr!

An vaia puar lêm loa a hming chauha zanriah an kîl fai leng hnu chuan naute nu rilru chu a fapa thar chuan a luah nawn leh a. A ú-ten a hming an inphuahsiak laih laih mék lai chuan a rilru chu a kal thui ngei mai. A hnute hnêk dawk dawk lai chu a tlaipui rih a, puar khawp leh tlai khawp a hmu rih. Mahse, heti ngawt hi a ni reng dáwn si lo! ‘Nakinah … engtin zêl?’ tih mawlh chuan a rilru a mawlh a. A fapa chu a thlír ngawih ngawih a. A nakin hun tùr a’n dáwn thìn; beisei hi a bo ngawih ngawih a; tùna an tawm himna hmun thim tluk zetin a hmakhua chu a thim mup mai niin a hria.

A pa puh tùr hre lo ‘leh tho’ bawkin Ghetto hmunah hian a lo piang chhuak ve a ni a. ‘Naktûk tûkthuanah eng nge kan rin ang?’ ti rêng rênga khawsa tùr chuan a phal thei bîk lo. A nih, kawng dang a awm ang em? A váng si a ni!

Tanpui ngai Rairah! (The child needs a helping hand…): Zíngah khua a lo vár ang a. Tùna an tawmkûk hi khuantevîka an kalsan sang sang a ngai leh ang. He hmunah hian mi an zi leh luai luai ang a. Chûng hunah chuan naute ú-te chu an duty-na tùr hmun theuh panin an chhuak leh sang sang ang. Nimina an dress code ngai hà-a rél chawlhhmuna kutdawh leh tùr te; a then ã dera mi khawngaihna díl leh ngawt tùr te; mi ina inhlawh tùrte an ni fur. ‘Engtin nge ka fapa nèn hian kan awm tâk ang?’ tih a’n ngaihtuah a. A rilruin heti hian a áu chhuak a:

‘Dik tak chuan kei chu eng pawh lo ni ila, ka fapa hian tanpuitu a ngai a ni! A hma hun hi a êng hlawl lo a, a tán khua a vár mawlh lo! Hetiang dinhmuna a sei len chuan riltám ní a la tawng ngei ang. A nih loh vêk paw’n, ‘mihring theuh theuh’ tiin, in dinhmun leh kan dinhmun a khaikhin ang a, khawvêl hi fair ti loin helna rilru a la pu maithei a; thil pawi tak pawh in chungah a thleng thei a nia aw…’ tiin ri loin a au rawng rawng a…

Nakinah chuan… (Well, the world turns): Khawvêlin inher a thulh miau loa le! Ni leh thlà a liam a, kum a vei zêl a. Ghetto fapa pawh chu a lo tlangvál ve ta reng mai. Thil rûk leh khawlaia insual te, hnár thî hnêng hnuanga han awm te chu a hobby a ni zo ta vek mai. Khawlai chu a in a ni ta bawk.

Zan khat a beidawng lutuk chu a rilru chhúng rila helna, chhia leh tha a hriat theih atã inmung tawh chu a alh hian a rawn alh chhuak ta… ‘Heti reng hian maw!’ tiin a pawisa neih zawng zawngin silai a lei a; mi car a ru ta!

Tlàn bo a tum a; mahse, a tlãn hla hman lo chiang e! Tlàn chhiat a tumna lamah silai mu a tawng fu ta! Ghetto fapa ruang chu lei chárah chuan a let ta reng mai!

A chanchin chu a nu, nu tar lam tawh chuan a lo hria a; a tap vawng vawng a…

Ghetto Fapa Dang! (Another little baby child is born): Dàn pangngai ang bawkin chumi tûk pawh chuan Chicago chuan zíng ni chhuak êng sur hmu loin vúr súr sung sung chuan khaw pum chu a tuam leh hlup a. Zíng ni thar chu lawm ahnêkin mi chu an tho khùr hlawk hlawk hlawm a.

Chumi tûk chuan Chicago-a Ghetto hmun pakhatah chuan nu pakhat hian fapa a hring a. A fapa hrin chu tu laka a hrin nge tih a nu chuan a hre lo! Car rutu laka a fa a ni tih pawh a hre lo!

Ghetto-a nau lo piang chu a nu chuan a en tlawk tlawk a; a tap ta a…

As the snow flies/ On a cold and gray Chicago mornin'/ A poor little baby child is born/ In the ghetto … And his mama cries/ 'Cause if there's one thing that she don't need/It is another hungry mouth to feed/ In the ghetto

People, don't you understand/ The child needs a helping hand/ Or he'll grow to be an angry young man some day/ Take a look at you and me/ Are we too blind to see?/ Do we simply turn our heads/ And look the other way

Well, the world turns/ And a hungry little boy with a runny nose/ Plays in the street as the cold wind blows/ In the ghetto

And his hunger burns/ So he starts to roam the streets at night/ And he learns how to steal/ And he learns how to fight/ In the ghetto… Then one night in desperation/ The young man breaks away/ He buys a gun, steals a car/ Tries to run, but he don't get far/ And his mama cries… As a crowd gathers 'round an angry young man/ Face down on the street with a gun in his hand/ In the ghetto

And as her young man dies/ On a cold and gray Chicago mornin'/ Another little baby child is born/ In the ghetto… And his mama cries

Share now