DOWNLOAD OUR APP

Read latest news on your phone
app-store
Heti Zawng Hi Ka Ni E! (All I Have To Offer You Is Me!)
Zirsangkima - Jan 25, 2023

Kumin Valentine’s day chu, he mi hàngpa hla sak hmang hian han inàwi tlei dáwn teh ang. Hmangaihna hi a tláwm thìn a, a inphah hniam fo a, a inkiltawih cháng lah a awm fo mai. He hla hi, YouTube lama ngaithla pahin, he thu hi lo chhiar teh khai!

A Satu Chanchin

‘All I Have To Offer You Is Me’ sa lãrtu Charley Frank Pride hi Mississippi lam chhuak, African-American (mi hâng) zínga Country star hlawhtling, Charley Pride tia hriat hian a vânglai—kum 1966 atanga 1987 chhúng khán Billboard Hot Country Songs chart-ah hla 52 lai top-10 hits nei theiin hêng zinga hla 30 chu #1 ni pha nei thei a ni a. African-Americans zíngah chuan DeFord Bailey leh Darius Rucker te nèn, a rualin The Grand Ole Opry-a mi hàng member ni thei hmasa ber an ni.

A hminga Charley tih hi a pa’n a birth cerificate a ziah sual (“Charl” tih tûra “Charley” tia a ziah) vànga pu hlen a ni. A pa chuan Memphis atanga tih chhuah, B.B King-a radio show aiin a fapa Charley Pride chu Country music star hmasaho, Ernest Tubb, Pee Wee King, Hank Williams te leh Roy Acuff te a ngainat hmasaktîr lui zâwk tlat a. 

Hetih laia country stars Red Sovine leh Red Foley te fuihna zárah rimawi lama inhman zui tumin kè a pên chho a. Kum 1958-ah Memphis-a Sun Studios chu tlawhin hla eng emaw zât a record a. Montana-a club thenkhatah zaiin a inhlawh kual pah bawk thin. Kum 1965-ah RCA Victor enkawltu, Chet Atkins chuan a demonstration tape a ngaihthlâk hnuah Pride chu be pawpin contract a ziahpui ta a. 1966-ah RCA Victor hnuaia a single hmasa ber “The Snakes Crawl at Night” chu an tlâng zarh ta. Chart-ah lang pha lo mah se radio station hrang hrangho chuan, ‘Country Charley Pride’ tiin an playlist-ah an dah a. 

Mahse, a thlalâk erawh an chuantîr tlat lo! Mi hàng country singer promote chu an hreh vàng a ni ber a; hei hian Pride hi a ti lãwm viau lo. Hemi hnua a hlawhtlinna zawng zawng hi sawi sèn a ni lo ang: sawi hmaiha ka ui chu 1966 nipui laia a thil tawn kha a ni. A làr zêl avàngin Detroit-a Olympia Stadium-a show lian tham hmasa ber neihpui atán sáwm a ni ta hial a. He show-a tel mi sîng chuang chuan Charliey Pride chu mi hàng a ni tih an hre ta chauh a. Chu pawh, stage-a a làwn chhuah hnuah chauh a ni. Amah hmu châk mipui au thâwm pawh a hmél an hmuh rualin an reh nghâl thuap mai nia!

Kan sawi tum hla, “All I Have to Offer You (Is Me)” hi 1969 leh 1971 inkára “(I'm So) Afraid of Losing You Again”, “I Can't Believe That You've Stopped Loving Me”, “Is Anybody Goin' to San Antone”,“I'm Just Me” te leh “Kiss an Angel Good Mornin'” te nèna Billboard Hot 100-ah #1 a hauh phâk kha a ni. 

I'n zêldin dáwn ang hmiang…

Duat, ka lo hmu fo tawh thìn che a; mahse, ka hmuh thinna che chu lawilo dàwrpui lamah hlîr a ni. A rûkten ka zui thîn che tih pawh i hre kher lo ang. I mipa panate chuan car changkãng hlîrin an phur thìn che tih hai lo bertu pawh ka ni hial ang chu—chuti khawpa zui ru nasatu che chu ka ni a sin!

Anni chuan, an in nuam ber berah, concrete in sáng ber berah, step-a làwn chhoh pawh ngai loa inkhài chhoh theihna hmangin an pindan ropui an panpui thìn ngei ang che’ng a; ei leh in tùr tuihnai chi tinin an chãwm ang che tih pawh ka hria e. Bual in changkãnga an bual hnuah che paw’n, khum dûp leh nuam berah an zalh leh che’ng a …

In khatih lai khán kei mitiri, mi in hnuai luaha khawsa, ka hlawh chhun chhun pawh thingtlang lama ka nu leh pate tána thawn thin kha ka ni ve tlawng mai a. Car chu sawi loh, taxi pawh ka hire ngam lo thìn a nih kha! Riang tak asin ka nih thin!

Vawiin hian eng ka ni ta lua e, ka ti lo; mahse, hman nia i bazar tùr, i purse thlauh ka lo chharsak vàng mai maia min lo ngaina ta kha hmangaihnaah i chhiar ta mai maw!? Ni tak tak se—vànram kai tlukin ka lãwm ang chu! Mahse, phût lêt leh duh lêt hmangaihna a nih ngat chuan ka ngam lo ang a, ka hnâwl ngam lo a nih che paw’n min hnâwl mai la, ná ka ti ngam hek lo ang!

Mahse, i ti tak tak chu a ang roh si a! Naktûkah, Biak inah, kohhran mipui hmaah, pastor hmaah, ‘Tiam tlat e,’ tihpui atán min sáwm ta miau sia maw—ka sàwm che pawh ni loin! Khawvêl hi a inlinglet zo ta nge a inletling zo ta zâwk le!

Ngawi teh ka Duat, dáwn chiang la, thui deuh hlek ngaihtuah teh. I hma khua tùr hi ngaihtuah chiang la ka va’n duh tak che êm—ka hmangaih êm avàng che hian. Ka tlin lohna zawng zawng hi tlinga min pawm hmain ka tlin lohna hi tling loa min pawm theih chuan, chu chu hmangaihna thoah ka ngai ang a, ka ngai haw lo che’ng a, ka ngai khawlo hek lo ang che’ng a, ka ngai sual bawk lo ang che. 

En teh Duat, he pên hnih khat; he zan khat leh ni chanve i rawn zawh hma, i zalen lai hian hêng hi ngaihtuah nawn la ka duh ngawt mai che—hre vekin in chhál tawh mah la:

Kei chu, mi dum ka ni tih chu min hai tawh lo a, min pawm tih pawh ka hria e. Tleipuia i tuipui tùr thil han chhawp tùr che ka nei ve lo a; ka hmaa ‘mi huai kal hmasate’ ang khân, i làwmna leh i hlim nána thil han chhawpsak tùr che pawh ka nei ve hek lo—hmui hmer lam thil lah ka tlâkchham záwng tak a la ni zui!

Biak inah ringawt pawh, pangpar lo theh chuai chuai tùr naupang pawh an awm dáwn lo a nia aw … Kei leh, ka inhlawhna atanga ka pawisa khâwla ka lei, inneih zungbun bâk hi, rangkachak leh thil hlu dang pêk tùr che ka nei dáwn lo. Tlang sánga in sáng, a chhúng chei chheng, electric êng inkhai báwr mawi chhuai te, kawta pangpár chi tin vulte chu ka ta … awh! kan ta tùr emaw ti suh—ka in luah neitute ta a lo ni daih ang! Kawr mawi pár chhing chheng te, thí leh bengbeh tle siu siaute pawh, pêk tùr che ka nei ve hauh dáwn lo che a ni. Mahse, i tan chuan, kei hi—ka vai—ka nunna, ka thlarau, ka taksa hi—i tã a ni thung ang!

Gas connection pakhat chauh nei ka ni a; stove hmanga chaw chhum pawh i zir thar a ngai ang. ‘Ka thiam lo! Ka ti ve ngai lo!’ i ti a nih paw’n keiin ka thiam alãwm. Tui herh chhuah pur pur tùr pawh kan nei ve lo ang—chàwi ngaih cháng a tam ang. ‘Tui ka cháwi ngai lo,’ i ti a niha leh, ka chawi fo alãwm maw le, inthlahrung duh suh! Nge maw’n le, ka bungrua leh ka thil neih ni loin, keimah min nei dáwn alãwm maw’n le!  

I tùn hma nuna i lo làwi luh fo thinna, i chhas te rún nèn kan rún hi rawn khaikhin hauh suh la ka va’n duh tak che êm! I khaikhin a nih rau rau paw’n an thil neih leh ka thil neih lam khaikhin loin anni leh tùna nang neitu, keimah zâwk hi min khaikhin la ka pawi ti lo ang! An neih ang nei zo lo mah ila, an tlin ang tlin lo mah ila, an sum ang nei zo lo mah ila, kei hian i thinlung ka nei bîk a, ka engkim hi i tán ka hlàn bîk a ni tih inhai suh ang che aw …

‘Ram zau taka lal bera thut ai chuan … nang ka neih loh ai che chuan …’ min ti thei a nih azeng chuan le, nangmah hmangaihtu, i hmaa ding—kei hi, ka pêk theih chhun che a ni e—thil dang zawng aiin, kei hi, i hmaa ding kei ngei hi, i tan hlu ber ila ka duh ber a ni e, ka Duat.

Latest News & Chhiar Hlawh