DOWNLOAD OUR APP

Read latest news on your phone
app-store
HRINGNUN LEH ROSE PÂR!
Zirsangkima - Feb 06, 2023

Rose pâr ka khawi ve e ka tia—kha Rose pâr mawi tak kha. Ruah súrte hi a ning tlat a; vul a thulh fo mai! Engtizia nge ni ang ka ti fo a; tui mamawh êm êm khan ruah tui chu zu ngai thei thak lo a! A khawitu tán chuan a thinrimthlâk thin duh ngei mai! Tûk tin leh tlai tina tui pe thin ka nih thu chu hrilh hran i ngai kher lo ang—pe tûk tin tlai tin thin hek. Mahse, a mak khawp—tui a duh tehlul nên pâr chhúang se ka tih hunah pàr a tum ngai tlat lo thin! Mak ka ti thin khawp mai!

Amanda McBroom hla phuah, ‘The Rose’ kha i hre ve em? Bette Midler sak lâr êm êm kha … mi dang dang paw’n, kha hla kha chu an sa sup mai. Ka hriatna chu rei viau tawh mah se, tûn hnaiah ka ngaithla zing ta fú—ka hun ãwlah—ka duh ta fú mai! Hmangaihna kan tih hi phaitual hnim hring chîma lùan ral thin lui luang (river) ang te, mi ât thî hial thei, razor/blade hriam tak ang te, tàwp chin nei loa mi ti lungngaitu ang hial tea mi thenkhatin an tehkhin fona chu a rawn phet thlâ a nih kha. Ani chuan pangpâr anga pár chhúang thin angin a tehkhin daih mai—chî (seed) pai lehnghal maw! Dik ka ti fû!

Dik ka tih fúna dang leh chu, hringnun a ni emaw hmangaihna pawh ni se, kan dam chhûng hian pâr an chhúang reng thei vek lo. Mahse, hringnun thlîrna tarmit power dik kan vuah fo a lo ngai reng a ni tih min zirtirtu hla a nih vàng a ni—ka duh tâk fúna chhan chu!

Kan hringnun hian pár chhúang reng se kan duh vek; mahse, he famkim lohna khawvêlah hian theih miau thin hek loh! Inhmangaih takten, hringnun hlimawm tak hman an duh thinna; mahse, an hman theih loh fona khawvêl ânchhedawnga awm kan la ni theuh a—miau hek a! Hmangaih leh hmangaih kan inthen báng lo a, inti thiam reng pawh ‘intih-thiam-loh’ cháng nei leh tlat thin te, duh leh induat lai kan invui liam fo thinna khawvêlah hian—hringnun leh hmangaihnate hian pár an chhúang reng thei bîk lo a nih hi—he kan fùr leh thál, nipui leh thlasik inthlâkna khawvêlah hian!

Mahse, Pi Amanda-i hi ka tâwm tlat a! Hmangaihna hi Rose pâr anga a hmu thei tlat hi! Hringnun te, hmangaihnate hian tah an châk fo a—tin, nat te pawh an na ãwl hek lo fo! Mahse, hringnun màwina lai hmu thiam apiang hi mi fing leh mi awhawm an lo ni mai zâwk thin.

Ka sawi tâk, ka rose khawi pawh khi a vul reng bîk hlei nem; mahse, tûkinah a rawn pâr ve leh ta. Khâ a pâr lai hmu thiam a, hre fuh chattu kha, he hringnunah hian, mi awhawm ber ka lo ni ta zâwk hlauh mai nia! Rose pár hlíng aiin, rimtui pai, a pár mawi ka tihna ka’n hmu chiah zâwk chu, ka chhûngril hi a lo lãwm ta veng veng mai zu nia…

He thinlung hian, nat leh keh chhiat hlau hle hin mah se, a hlim lai leh a khaw èn lai berin a hringnun màwina hi a làmpui duh ngai chuang miah lo nia! Mumang ram aanga thawh chhuah peih ngai lo chuan, a chan atána ‘remchànna inhúng reng’ chu, a chán fo rêng ang chu! Chutiangin pe chhuak ngai lo, dawn hreh tlat mihring kan nih miau avângin, kan thlarau pawh hian thih hlen a hlau hin a; mahse, khawvêl a châm chhûnga ‘Hringnun mâwina’ chu a zirlaia ‘major subject’ atân thlan a tum ngai chuang lo—chu chu he mihring zia hi a ni!

Hringnun zan thim kan hmu fiah êm êm fo a, zân kawng thui kan ti chàwl ngai lo. Hmangaihna duhawm ber chu mi dangte chan tùrah riak kan ruat tlat a; hringnun hi ‘kan thlasik khaw-vâwh-zan-thim thlír’ reng fo mai. 

Mahse, nakinah nipui a lo thâwt leh hunah Rose pâr mawi leh rimtui chuan, ni êng malsàwmna zárah, pár a rawn chhúang leh ang a … tih hi dáwn zâwk tùr kan lo ni. Chumi beiseia thlír tlat hinte tân chuan, vàn thlen hma ngei paw’n, kan banphâk maiah hian, lei malsàwmna azawnga hlu ber—hmangaihna chu kan chang ngei dáwn zâwk a lo ni! 

Rose pár mawi chu, tûnah la pâr rih lo mah se, chi nung a pai miau avângin, nakina nipui a rawn thâwt leh hunah, a rim tuina zawng zawng nên, a la rawn pár leh ngei dawn si a!

Ka sawi ka sawi chuan ka thuziak hi ka tizia-lo zo vek dawn! Amah Amanda McBroom hian sawi teh se … zâwkin a! Ka rose khawi atanga hringnun zirlai ka zirna hla ngei mai chu…

‘THE ROSE’
– Composed by Amanda McBroom

Some say love, it is a river, that drowns the tender reed
Some say love, it is a razor, that leaves your soul to bleed
Some say love, it is a hunger, an endless aching need
I say love, it is a flower, and you, its only seed.

Its the heart afraid of breaking, that never learns to dance
Its the dream afraid of waking, that never takes the chance
Its the one who won’t be taking, who cannot seem to give
And the soul afraid of dying, that never learns to live.

When the night has been too lonely and the road has been too long
And you think that love is only for the lucky and the strong
Just remember in the winter, far beneath the bitter snows
Lies the seed, that with the sun’s love in the spring becomes the rose.

Latest News & Chhiar Hlawh