Luangliam

In Chhãwng Sáng Chim Rup Ta Kha!

Zirsangkima - Sep 12, 2022

Kha thlawhtheihna pahnihin, kha in chhàwng sáng pahnih a sut chhiat sùlhnu tih fai nán ringawt khán, an sawrkar chak tak chuan thla riat ngawt zu duh a! Kha Twin Tower, New Yorkers mai ni lo, America sum báwm kawltu, an intih theihna khan kan pawisaa engtia tam nge a thámralpui tâk le?

Vawiina kan India pawisa hlutzáwnga an teh chuan US dollar tld. 3.56 zeta hlú zu ni pha a-khã in chhãwng sáng, 2001 September ni 11-a chim ta rup kha!

Feet 1,368 leh feet 1,362-a sáng, New York màwitu in chhãwng thiang, Hudson lui kianga uang leh intithei taka kum 28 lo ding thiang tawh—World Trade Centre-a Twin tower-te kha tih chhiat theih loh tùr khawpa uluka duan an ni asin maw le! Mahse, khami ní—2001, September 11 khan—Bin Laden-a missionary—uluk taka a tre-a trening-ten thlawhtheihna hmangin—minute rei lo te chhúngin vaivutah an chantír ta a nih kha! US dollar tld. 3.56 luan ral chhúng han rei lohzia kha aw …

A chhípa antenna an vuahte nèna feet 1,728-a sáng leh a unaunu (ti mai ang!) tower 2 (2 WTC) te khan kum tam tak chhúng New York khaw lailum, Manhattan thlêr hnuaia sq. feet 43,00,000 a zau hmun an lo luah mawi ve thin a; New Yorkers inchhuanna kha an ni ve thin. Chapo khawpin an lo ding thiang ve pawh an ni ni a ni ang chu, film 472 zetah an lang tlat. Empire State building tih loha New York khawp màwitu, an khaw inchhuanna, an màwina, New Yorkers mai pawh ni lo, America mipuite paw’n an ram thiltihtheihna pho lan nána an lo hman thin, mihring dam chhúng daiha ding tùra an lo ngaih New York Twin Tower chu hel páwlin thlawhtheihna hruai kawi hmangin an han bei ta a; North tower (1 WTC) chim nan minute 120 tlin a ngai lo a; anni hun zíng dár 9:03-a beih South Tower phei chu sut a nih hnu minunte 62 chhúng lekin vaivutah a chang hman!

Chu mai chu a la ni lo a, World Trade Centre complex-a building dang eng emaw zât a siperin a la ti chhe zui a. Mihring nunna 2,763 lai mai chu, kha hun rei lo te chhúng khan, riralah a chantír hman a nih kha! Mi 2,192 civilian-in nunna an chán a, chhanchhuahna hna thawk (firefighters) 343 leh dàn lam hotu (law enforcement officers) 71 bâkah thlawhtheihnaa chuang mi 147 leh hruai kawltu, mi sual lu-pãwng mi 10 nunna chu khawvêlin a chán ta a nih kha! (A tàwpa kan tar lan mi 10 chauh khi an ni si lo a!)

Kha in chhãwngah khan, sum leh pai tam tak dahkhãwmna hmunah khan rilru, ngaihtuahna leh hma lam suangtuahna chu nghah a va’n awl dáwn tak, ka ti ta a. Hma lam huna nawmsak duhna thlahlelten insurance an tihna hmun, pisa lian leh ropui, khawvêl mipuiten inngah nána an hman phâka an rin ngam pawh, company 400 chuang lai a awm a—kha in chhãwng chim ta rupah khán. Sum siamna lian (investment) cmpany pawh sing chuang a awm! Mahse, an uaina hrui chu, thâwklehkhatah a chat ta hmak mai si a—mihring nihna min petu nunna tam tak nèn!

World Trade Center (WTC) hrim hrim hi complex anga sak a ni a; kum 1966 a\anga 1975 inkára sak a ni. Sum pawh, an khatih laia US dollar mtd. 400 chuang an séng. Manhattan thlêr hnuai (Lower Manhattan) cheia thuam that rilru hi in sa thiam David Rockefeller-a rilruah a awm reng thin a; Minoru Yamasaki-a chuan in chhãwng awm dàn tur chu duang (design)-in Daavid-a unaupa Nelson Rockfeller chuan sa zui ta a, in lian (building) pasarih lai sa-in April 4, 1973-a World Trade Centre chu hawn a ni.

He in chhãwng hi New Jersey hotute chuan mi mal kuta dah an duh zui a. A chim hma lawk, kum 2001 July thla khan Silverstein Properties chuan an enkawl zui a. 

He WTC hi New York City tan chuan inchhuanna tham in chhãwng nih a’n tlin khawp a—sak a nih hun lai khán khawvêla in chhãwng sáng ber a ni a. Popular culture-ah phei chuan nghawng a nei lian hle. Chutih rual chuan beih leh neih inchuha suam a tawng zing fú! February 13, 1975-ah mei chhuakin  a lo ti buai hrep tawh a; February 26, 1993-ah bomb a lo puak tawh bawk a; January 14, 1998-ah a building-a bank rawk a lo ni tawh bawk a ni. A hnû, kum 2001, September ni 11-a beih a nih dàn kha chu … kan sawi lai mék, khawvêlin a hriat reng tùra chhiatna a ni tawh e!

Kha thlawhtheihna pahnihin, kha in chhàwng sáng pahnih a sut chhiat sùlhnu tih fai nán ringawt khán, an sawrkar chak tak chuan thla riat ngawt zu duh a! 

Kha Twin Tower, New Yorkers mai ni lo, America sum báwm kawltu, an intih theihna khan kan pawisaa engtia tam nge a thámralpui tâk le? Mi tûl tak tak leh buai ni léng thinte khan hna dang an hmuh leh chu sawi loh—an dam ta si lo a!—an nunna koh lêt nán thuhriltu eng zât nge an mamawh ang le? A beitute lah chuan, ‘vanram ticket’-a ngaiin an thih chilh ngam râpthlâk mai si a!

America ram kha—khami ni khán—a tap a, an roréltute an ngawi a, an indawm kûn ngawt ngawt a. Washington lamah an vèn-bûk, ralthuam famkim an chhepna hmun chu tih chhiat theih loh tùra an duan, hmeh keuha khawvêl ti chhe thei awmna bûk—Pentagon pawh beih a nih kha! A chhúnga hnathawktu mi eng emaw zât chu a rang a ranga sawn chhuah nghâl an ni a. Nunna pawh mi 2977-in an chàn kha!

Kan innghahna hi eng nge ni le? Kan in chhàwng sáng leh kan rál vèn bûkte hi em ni? WTC leh Pentagon, minute rei lo te chhúnga tih chima awm a, tih chimih vek theih angah hian kan rilru nghatin kan thlá a muang mai dáwn em ni? A ni lo! Kan ngaihhlutte hi, chhûm anga rei lo te chhúnga kan chàmna tùr khawvêl thilah hian kan nghat zui zêl ngam ang maw? Khawvêla a ropui bera kan chhàlte paw’n hun rei an daih loh hi! Engkim siama dintu, khawvêl thil ropuite din theiha finna thluak min petu Pathian hnênah, Chung lamah te khian kan rilru hi i dah tawh zâwk ang u. 

Share now