DOWNLOAD OUR APP

Read latest news on your phone
app-store
Jon-a thlâkhlelh “Bed of Roses”
Zirsangkima - Aug 21, 2023

Kum 1992 thlasik zíng ni chhuak tang ut chuan ka thlenna hotel pindan parda chu a rawn chhun tlang a—harh loh theih a ni lo. Kan band “Bon Jovi” chuan “Keep the Faith tour” neiin ram hrang hrang kan fang a; US-ah ’ngawt pawh khaw hrang hrang kan tlawh ta. Tûnah hian Los Angeles (LA)-ah zan riaka chámin kan chàwl mék a ni.

Bottle of vodka’s still lodged in my head : 

Chu zíng ni rawn chhuak chuan ka pawi a sawi ni hian ka hre tlat! Nizàn lama ka vodka in luat chuan ka luak a pawt a, ka lú leh ka taksa a la fan ngut ngut a—ka la kai chhú a nih ber chu! Ka lú a rit lúk a, thlan fímin min bual ban chup bawk a, ka sahãl huam huam mai. Ka rilrua LA nula sam buangho, a ngíl leh kir, pian khal deuh leh feré ve fé fé lo lang zut zutho, chin lëm nei loa min zar buaitute chuan ka lú an ti hai zual ni ten ka hre bawk. Ka awm dàn chu tawngkam khata sawi tùr ni se, “Ning!” tih hi ka hmang ngei ang!

*As I dream about movies … : 

Chutih lai chuan ka zai thiam ngaih sàn thin, kum 1971-a a bual pindana thí-a an chhar tâk, Jim Morrison kha ka hre chhuak thut—a hun laia concert leh tour vêla a pentàwn nasat thin dàn tùrte nèn. Amah kha “The Doors” band khaipa leh an zaitupa a ni thìn a. Mahse, nula, zú leh ruihhlo chi tin avàng khán, kum 27 mi a nihin “The 27 Club” member a ni ve ta mai a nih kha! (“The 27 Club” hi hun dangah kan la sawi ang.)

Ka rilrua awm zâwka chu, Val Kilmmer-a’n Jim-a lem a channa movie, “The Doors” kha a ni—a kawppui lemah Meg Ryan pawh a chan ve nghe nghe kha. Kei pawh hi, Jim Morrison-a khawsak ang khán—ni zàn ang te khán—eng mah pawisak nei loin “lane tãwi” leh “lãwilo dàwrpui” lam hrútin, ka nupui pawh hre chang lék loin, LA nula sam buangho kha khawsakpuiin nawm chenpui ta ila; ka chan tùr chu a ropui lo khawp ang. Chutah, ka thih hnuah khatianga ka awm dàn kha movie-in siam ta se la … Ka thih dàn ropui lo tak chu, movie-in siam ve ta se … ka duh rêng rêng lo—ka duh lo tak zet!

Lu na lúk chuan ka tho lui a. Ka inphih harh a. Ka thlenna hotel pindan zau tak maia piano hlui tawh tak lo inhúng ruau lam chu ka pan a. Hotel pindan viltuten, chù piano chu inneihnaa an hman thin a ni thu min hrilh tawh. Chu chuan ka rilru a ti thar ta thut a…

And the truth is … : 

Kum thum kalta, April 29, 1989-a mipui náwlpui hriat kan hlauh avànga Graceland Wedding Chapel, Las Vegas-a inneih thu ka tiampui, tùna kan fa hmasa ber tùr paia rai teuh Dorothea Hurley chu ka ngai thar ngawih ngawih a. Ka ngaihzia hi hlaa chantír tumin, pen leh ziak-loh-puan nèn piano chu ka thut chilh ta a nih chu.

Dorothea kha! Dorothea Hurley a nih lai, New Jersey-a Sayreville War Memorial High School-a kan kal laia history subject kan exam tuma a chhànna min en tawn-rûk-tírtu kha … ka vawi khat hmuhnaa thìr híp theiin thïr a hìp beh nghâl chat thei ang maia min híp nghâl chattu—vawiina Dorothea Bongiovi a nih hnu thleng pawha min la híp bet rengtu hi—ka ngai a, ka thlahlel a, a kianga awm a, bula zàla tàl hlàn ka nghâkhlel tak zet a ni. Hringnuna thil hlú ber ber, hmangaihna leh rinna zawng zawngte hi, ani hnênah ka hlàn fai vek tawh a. Tûkin thleng paw’n, hei hi thu dik a la ni reng: ‘Bawihte, ka ngai che, ka mamawh tak zet zet che!’ tih hi. Mahse, tûnah erawh, km 3,930 laiin kan kár min dang rih si!

Blind love is true! : 

Kan album thar, “Keep the Faith” tih làr nán concert kan nei chàwl lo—kan la zo mai dáwn lo lehnghâl! Mahse, ka ke pèn tin mai hian in lam min hnaihtír tih erawh ka hria. Tour tan tirh lam te kha chuan, New Jersey ka chhuahsan hlim a ni bawk a; mipui an tama an sahâwk zawh poh leh ka phür êm êm thìn kha a ni a. Mahse, tûnah erawh ka ni tawh hauh lo! Taksa a hah bâkah lunglèn hrî ka vei tel leh ta zêl bawk si a!

In leh kawppui ngaih lunglènnate hi natna chi khat chu a ni ve rëng alãwm. Chû natna chu alãwm, miten, “Jon Bon Jovi” tia an hmuh châk êm êm thinin veia ka tawrh mék chu! He lunglèn natna avàng hian rock star nun hi ka ning tawh a, ka hnë a, bànsan ka tum … ka tihna phei zawng a ni hauh lo; min ngai sánga, stadium khat tlat mipui síng téltena min pawhna aiin, mi pakhat, Dorothea min pawhna hi a na zâwk a, a kianga awm ka châk tawh zâwk … ka tihna mai a ni.

Hotel bar’s hangover whiskey’s gone dry

Marianne Faithfull-i sak, “The Ballad of Lucy Jordan” (1971) kha ka rilruah a rawn lang zawk mai—kum 37 mi Lucy Jordan, a ni tin hun hman dàn ngai reng a nin lutuk avànga in chhàwng sáng atanga zuang thlaa mahni inti hlum ta ’ngawt kha. Khã Lucy kha, ‘Bar-a thawk, kawppui hmu zo lo, duh ve si ni ta se,’ tiin ka zëldin zui a. Mahni inhnem nán tiin whiskey in tawk tum ta se; mahse, whiskey búr lo ruak vek si se … Kei hi min rawn mit sìr zeuh se, ‘Lucy Bawihte, ka kiangah hian lo hnai ta che,’ tiin Lucy mangang leh nun ning lutuk chu, lènpuia leupuiah sáwm ta ila; Lucy chu, làwm avàngin a thi thei hial ang a … ti te’n ka zëldin a nih chu. Chutiang chiah chuan Dorothea, tûnah hian ka kiangah rawn awm thut la, làwm luat avàngin ka thi thei hialin a nia ka inrin ni!

To stand in her spotlight again…

Hla ka ziah mék lai chuan kan tour manager (“mistress” = tour manager (mistress]), Paul Korzilius chuan show (“spotlight”) tan a hun leh hnaih tawh avànga insiam tùrin min rawn hrilh leh ta! Bawihte, tûnah hian stadium khat tlat mipui, a sãng a sãng, a sïng a sïng zi nuai nuai hmaah, rimawi chhepchher chi tinréng kárah ka inlan leh dáwn. Kan zi leh hut hut ang. Mahse maw … ka khawhar loh ring lul suh ang che aw!

A ni asin Dorothea, nang ka ngaihna che leh i kianga nun zalèn hman ka thlâkhlelhna hi, hêng mipuite hian an hnawt tiau zo mawlh lo! Mi dangin, ka dinhmun hi lo lan an tum ngawt ang e! Thih thlengin ka tang ang! Chumi finfiahna chu mi dang va hriattír kher pawh tül ka ti lo. A chhan chu, ka hmangaihna leh i tána ka inpêkna hi, nang—a hre tùr berin i hriat tawh miau avàng maw le…

He lei hrehawm leh thlalèr khawharah hian, Bawihte … i kianga zàla hlimna famkim hmuh hlàn ka va nghâkhlel tak che êm! Rose pár rimtui chék anga rimtuina hmun awm chhun chu i kiangah chauh a ni a. Mahse, tûnah rih chuan, chu hmun chu hnà avàngin ka la hlat rih a; mahse, chu ka hlatna ringawt pawh chuan min va han ti na ngawih ngawih tak si êm!

Ka duh ber Dorothea, Pathian Thlarau Thianghlimin min chèn chilh reng ang hian min chèn chilh reng la … hlíngin a chhun tùr awm lohna, rose pár rimtui chék chék anga kan mut dun hun hi min lo nghâk rih hrãm hrãm teh aw... . Chutah chuan, hlimnain a chhùn khahna ram, hmangaihna famkim awmna, inpumpêk tawnna hmun, “Bed of Roses”-a zàltír hlàn che ka va nghâkhlel tak zet zet tawh che a ni!

Latest News & Chhiar Hlawh