DOWNLOAD OUR APP

Read latest news on your phone
app-store
Mengmawii Mittui Thu Pài! (‘Blue Eyes Crying In The Rain’)
Zirsangkima - Jul 10, 2023

Zin kawng lamtluang

Khua pawh a la hmuh that theih meuh loh avàng chuan ka khawnvàr chu khaiin ka kal ve bauh bauh a. Tichuan, kawng lakah eng nge ka tawn ang, tih ngaihtuah neuh neuh chungin tiang hawlin hmatiang ka sâwn ve zêl a.

Putar kum 70 ràl kai ve tawh ka ni a, chak taka kal thei ka ni tawh lo tih pawh ka inhria. |hat lai hun, tha zat hun laia kan han kal chak theih fia fia thin nèn, tih mai maite ka ngaihtuah neuh neuh a. Chutianga that lai hun ka ngaihtuah apiang chuan, ka Mengmawii, mit meng pàwl rám mai khân, rilruah a rang a rangin min rawn nuih leh ver ver thìn!

Mei sí anga mit leh mai tùr hmangaihna!

Aw … ka hmangaihzia, oh! kan inhmangaih thinzia kha aw … Hmangaihna kha kan tã, kan intâwm tlat ‘thil’ a ni thìn. Inhmuh loh kár kha a ‘chatuan rei’ thìn a; inhmuh tum lahin kan inkham thei chuang hek lo a nih thin kha. Dik tak chuan, inhmuh hrehna chhan kha kan nei thìn a! Kan hreh chhan awm chhun pawh a ni hial ang—inhmuh chuan inmangtha a ngai leh thìn si a! Mahse, inkalsan kha a ngai ta miau si a!

Heti hian ka ngaihtuah zui ta zêl a: “Mihring thil neih hlu, hmangaihna meuh pawh hi, nakin lawka mit mai tùr mei sí, la de vé vé ang chauh a lo ni—kan tã a ni hlen dáwn rêng rêng lo!” tih hi! Tin, kan hlim ber ní te, kan inkham theih loh zàn te kha, “Engtik ní-ah emaw chuan, ‘hmànlai kan hlim lai!’ kan la ti ang,” tih pawh kan ngaihtuah ngai lo a; “Hriat rengna chauh hi kan chan tùr a ni,” tih pawh kan dáwn ngai hek lo! He thu dikzia hi—kei, kum 70 ràl kai tawh hian ka beng awmna ka hriat chian tluk zetin ka hre chiang a, kum sãng tam dam belh tùr pawh ni ila, a dikzia ka hre chiang telh telh ang!

Thui ka kal hmain khua pawh chu a rawn êng ve tan diar diar a. Mahse, ti tak angreng deuh hian ruah chu a rawn súr ta tak tak a. Han chawlh maina tùr awm hek suh, ka do ta hmiah hmiah mai. Ka kal zêl a. Hla angreng fé atang hian hmeichhe pakhat, nula ni ngei tùr, kawng síra Sasaw kûng hnuaia thutthlenga lo thu chu ka va hmu thei riai ruai a. Hmanhmawh angreng fú hian ka va pan hnai a.

A kiang ka thleng a; ani chuan hnuai lam a bih tlat a; a huh deuh hluam bawk. A lo tap keuh keuh reuh hi a ni a.

Mengmawii mittui

A sírah chuan ka thu a. ‘Nula,’ tiin ka bia a. Mi rawn en chho há a. Aw … a mit meng han màwi maizia chu—a lo páwl ve rám mai bawk si! A tahna chhan chu ka’n zâwt thla ngawt a. Chû Mengmawii chuan inhnít faih faih chung hian, ‘Ka pu, nichin mai khán, he khawvêla ka hmangaih ber nèn “inthen nán” tiin a tàwp nán kan infâwp vawng vawng a. La inthlahlela la inhmangaih êm êm chungin min liamsan ta a nih kha! Ani nèn chuan engtik khawtikah mah kan intawng leh tawh ngai dáwn si lo … ka la hmangaih tehrêng nèn aw …’ a ti vawng vawng a!

Chu nula, Mengmawii chu ka va’n lainat tak êm! Han tanpuia han hnem ngaihna thlâwt ka hre si lo! A mit meng mawi tak atanga mittui fím lo luang chhuak leh thìn chuan thu tam tak a pai ang tih ka ring tlat pek a. Ni e, thawnthu eng emaw tak chu a pai ngei ang!

‘Nula, i thianpa chu khawiah nge a kal dáwn a?’ ka’n ti hrãm a.
‘Ka hre lo. Khaw hla takah nupui a nei dáwn tih zawng ka hria.’
‘Tichuan, a nupui tùrte khua chu a pansan ta che maw?’ 
A bu nghat a. A tap leh a.

Ruah súr hnuaia Sasaw thing hnuaia thu, Mengmawii mittui chuan thu tam tak ken tel leh pài a nei ngei tùr a ni. Engati nge an inthen ngawt? La inhmangaih renga la inthlahlel ngawih ngawih si chu engati nge an inkalsan? Nichin lawk, vàrtianah mai khán a ni a thianpa chuan Mengmawii hi a kalsan ni!

Ka harh zawk a. Mengmawii mittuiin thu a pài nia ka rin chu, keimah ngei hian a ni lo pãi reng zâwk ni! ‘Thiannu, i mittui kha han hru hul la, ka kiangah hian lo thu hnai teh khai. I mittui a tlâk reng chuan ka thu hrilh tùr che hi ka sawi thei lo hlauh dah ang e,’ ka ti a.

Mittui thu pài

Kum 44 liamta khán kum 28 mi ka ni a. Khawvêla ka hmangaih ber Lycrecia nèn thinlung hmun khat pu-in hmangaihna kha kan ta neih thìn. Nupuia nei mai tùrin zungbun pawh ka leisak vek tawh a. Engkim peih fel vek tawhah kan inngai a. Mahse, eng thil nge kan chungah lo thleng ta le? Zan khat thil thuah, ani chu a chhúngten, dam chhúnga min hmu leh ngai tawh lo tùra thawn bo an rilrûk ta thut mai!

    A thiannu a rawn tír a. A tûk zíng rél chhuak hmasa bera kan khua chhuahsana thawn bo an tum tih chu a zàn a zànin a thiannu chuan min rawn hrilh a. A tûk vàrtianah, ruah súr buan buan hnuaiah, rél station chu tlãn hlîrin ka va pan a. Rél tlàn chhuak tùr chu a lo tút vú vú tawh a. Ka hmangaih, Lycrecia chu ka va hmu hman hlauh mai. A mit meng pàwl rám atang chuan mittui a rawn dír zur zur a. Ruah lah chu a súr nasa ngang mai si a …

Ni e, ruah súr hnuaiah chuan, he khawvêla ka hmangaih ber nèn “inthen nán” tiin a tàwp nán kan infâwp vawng vawng a. La inthlahlela la inhmangaih êm êm chungin min liamsan ta a nih kha! Ani nèn chuan engtik khawtikah mah kan intawng leh tawh ngai dáwn si lo … ka la hmangaih tehrêng nèn aw … 

‘Hei, vawiin thlengin ka la tlangvál ta reng a nih hi! Khaw chhak lamah khian ka Mengmawii chu a la dam a ni tih eng tin tin emaw ka hria a. Amah zawng tùrin ka feh chhuak tawp mai a nih hi,’ ka ti ta a. Ruah súr hnuaiah tho chuan kan tap dùn ta chiam mai a!

Engtik ní-ah emaw

Ruah súr hnuaia kan tah dun chiam hnu chuan, ka kianga nula riangvai thu, Mengmawii chu kuah pahin, ‘Bawihi, kei chu ka lungngai hran hleinêm. Ngai teh, ka dam lai hian amah chu tawng leh tawh lo mah ila, “engtik ní-ah emaw” tia beiseia kan sawi fo thin ram khi thlen ní kan la nei chék ang a—inthen awm tawh lohna ram khi! Inthlah leh phal tawh lo tùra kut invuana inkai rialin, a aia nasa zâwka induatin kan léng leh ngei ang tih hi ka ring tlat asin. Chu rinna min siamsaktu chu, tûkin vàrtian khaw êng ri riai hnuaia, ruah súr kára Mengmawii mittui hi a ni asin,’ ka ti leh a … 

A mit meng pàwl rám mai atã mittui lo súr leh thìn chu, ka kut zúr tawh tak chuan ka hrûk hulsak leh thìn a… 

Blue Eyes Cryin In The Rain
–Written by Fred Rose

In the twilight glow, I see
Blue eyes crying in the rain
When we kissed goodbye and parted
I knew we'd never meet again

Love is like a dyin' ember
And only memories remain
And through the ages, I'll remember
Blue eyes crying in the rain

Some day when we meet up yonder
We'll stroll hand in hand again
In a land that knows no partin'
Blue eyes crying in the rain

Latest News & Chhiar Hlawh