Luangliam

‘Min Ngaidam Rawh!’

Zirsangkima - Oct 10, 2021

Inchhìrna leh sim duhna nèn loa ngaihdam dìl ai chuan dìl loh law law a finthlâk zâwk ang…

Hmanni tûka ka tuition pe chu, naupangho chawh tùr ka pe a. A hnu fé-ah pawh an chawk dik thei reng reng lo mai a. A hmaa a anpui ka chawh zawhsak chiah nêna inzúl chiah chiah, mahnia an tih ve tùr ka pêk, an chawk dik thei lo chu ka thinin a tuar ta lo a. Ràl (online video) atang chuan ka áng ta a, ka hau titih ta mai. White-board-ah ka’n chawk ve dáwn a, keia pawh chuan ka chawk dik thei bîk ta hauh lo mai a! Zawhna ka pêk ka’n en chìan nâk chuan, minus (–) tùrah plus (+) ka lo ziak chu lo niin!

‘Ngawi teh u, ka thiam loh vek a ni e. Khawngaih takin min ngaidam hrãm teh u khai … khatiang kha a thleng leh tawh ngai lo ang,’ tiin ngaihdam ka díl ta a. Ka zãng hawk mai.

Ka thil tih hi, a titu keimah ka ropui e, ka ti tha e, ka tihna lam ni miah loin, ka rilru a luah zui reng avàng zâwkin ka sawi zui châk deuh tlat mai.

Kan ni tin nunah hian, ‘Min ngaidam rawh,’ han tih liam puat mai hi chu kan harsat lo tláng viau niin a lang—‘Sorry lawks aw…’ tih kan uar dàn atang hian! Mahse, thinlung chhungril atanga chhuak, ‘Ka lo thiam lo a ni…’ tih nèna sawi kawp hi chu kan harsat fú thin. Mahni aia dinhmun sáng chelh te hnêna, ‘Ka pu, ka tih sual a ni, min ngaidam rawh,’ han tih mai te hi chu, hnathawktu tam tak leili-ah a bet tlat emaw tih mai tùr khawpin a ri zing a. Mahse, ‘pú’ dinhmuna dingten an naute emaw an mi rawihte emaw hnêna, ‘Kei, in pú hi ka lo thiam lo a ni. In mi ngaihdam ka ngai e, khawngaih takin min ngaidam hrãm teh u,’ tih tawngkam ang hi chu kan hre khát viau a nih hi!

Kan thiam loh a ni tih inhre reng chung pawha ngaihdam dìl kan hreh êm êmna chhan leh kan that chhiat tlatna chhan chu kan chapo vàng vek a ni. Mi dang aia kan indah sàn vàng te, min hnuai en ang tih kan hlauh vàng te, tláwm zâwka tan kan hreh vàng te a ni thin. Nula leh tlangval inngaizáwng, à … nupa pawh, kan intih vui-vàina chhan tam tak hi chu, kan thiam lohna ngei ngeiah pawh, tláwm zâwka tan kan hreh a, ngaihdam díltua tan chu tlàwmnaa kan ngaih tlat thin vàng tho hi a ni zêl.

Kan ram hruaitute zíngah pawh a ni tho. Hmãn kuma party pakhat President ngaihdam dìlna thu lo kha chu a rîk leh pawh hi ka hre leh lo. ‘NLUP kan sem dàn dik tâwk loh avàngin khân… Zú kan lo zawrh avànga nunna chán…’ tih lam chu a ri lêm chuang lo. Tûnah pawh, ‘Kan tih hlawhtlin nghal thut thut theih loh tùr kan lo tiam thawt thawt che u avàng khán min ngaidam hrãm teh u…’ tih lam ai chuan, inthlan awm leh huna kan tlin leh theih nána tiam tùr dang, awihawm deuh zâwk kan ngaihtuah leh mék tawh maithei! ‘Kei, duh taka min thlang tlingtute u, ka lo tiam tawh ang che u ka tih puitlinsak theih loh che u avàngin, min ngaidam rawh u,’ tih thãwm te hi MLA bial hrang hrang atangin hriat a khát … a ni lo, a ri ngai lo a nih hi!

Mahse, ‘Min ngaidam rawh aw…’ tih hi, dawh ngai hial khawpa tam mit tui nèn tap hluam hluam chungin sawi eng ang mah ila, kan thil tih sual avànga inthiam lohna leh inchhìrna, sim duhna nèna sawi kan nih si loh chuan eng tihna mah a ni chuang lo ang. Kan hna thawhna atanga suspend hlauhna avànga ngaihdam dìlna leh kan thil tih dik loh avànga pawi tihna, inchhìrna leh inthiam lohnaa khat chunga ngaihdam dìlna aw-ká hi chu a ‘key’ a inang lo teh mai a nia!

Israelte lal ropui, lal Davida meuh pawh khân thil a ti sual chiang ve teh mai a nia! A tlu ve chiang lutuk tlat! Nge, thenawm nu, sexy lutuk tak mai inbual hun kha a hre dik chat chat thei zâwk? ‘Palh case’-a mutpui chu a ang tlat lo! Ni se, an pa pawh rál hmatáwngah, thih hlauhawm berna position-ah rál a dòtír malék ang chû! Mahse, lal Davida chu a thil tihah a inchhîr ngawih ngawih a, pawi a ti a, a inthiam thei ngang lo a. Amah hmu kiautu Pathian hmaah bawkkhupin ngaihdam dìlna a thlen chho mawlh mawlh mai a. Bible-a ngaihdam dìlna hla chham mawi ber mai chu Sam 50-naah a chham chhuak ta zawih zawih a. A thil tih sual chu a pha mar thei tawh lo a, a baw hawk hawk mai. Chuta duh tâwk mai lo chuan, ‘nun thar, siam thar lehna’ a díl tel zui bawk a nih kha.

Dik tak chuan keini ngaihdam dìlna thawn chhoh ve te hi chuan puanphona tlangbàn pawh hi a thleng pha thin ang em le aw…? Kan thawhpui te leh kan thian te, zan tina kan mutpui thin kan nupui pasalte laka kan ngaihdam dìl ve thinna te pawh hi? Inchhìrna leh sim duhna nèn loa ngaihdam dìl ai chuan dìl loh law law a finthlâk zâwk ang … inchhìrna tak tak, pawi tihna tak tak, inlamlêt duhna tak tak nei chunga kan dìl huna min rin zâwk theih nán tal paw’n!

Ni e, ngaihdam kan díl dáwn a nih rau rau chuan inchhìrna leh sim duhna thinlung pu chungin i díl ang u. Chu chu ngaihdam dìl dàn tùra siam, dìl dàn dik ni pawhin a lang. Chutih rual chuan, thil tê tham tê-a kan ngaihah pawh, kan thiam lo a, kan dik lo a nih phawt chuan, ngaihdam dìl hi hreh chiam chi ni pawhin a lang chuang lo. Dik lo thin, fel lo fo fâ kan nih vek hi!

Share now