DOWNLOAD OUR APP

Read latest news on your phone
app-store
Pian Cham Chibai… Maw!?
Zirsangkima - Sep 25, 2023

‘A pa nèn pian cham an intâwm thei dáwn a va nih hmèl ve …’ tia daktawrin min hrilh hma atang tawh rêngin kan thinlung chu làwmnain a khat tawh a. Kan inngaihzàwn cham leh ka pian thla, September-ah ngei mai nautê kan nei dáwn a ni satliah lo a, ka pian ní, ni 20-a piang ve chiah tùra beisei a ni bawk a nih chu! “Pâ” ka ni ve tawh mai tùr leh ka nupui pawh, “Nû” a’n ni ve tawh tùr te kan ngaihtuah cháng chuan, mi zínga sawi chhuah sek chî loh hlimna leh làwmna kan va’n chang zing thìn tak! Theih tâwpin kan inenkawl ve a. Daktawr pawh a hun takah kan hmu zat zat thìn. Phâk tâwkah kan nû ei in pawh kan tih thatsak ve a; ‘bed rest a ngai,’ an tih leh hna thawh hahthlâk a ni lo bawk a, a zàwm tha viau zêl!

Septetember 19, Inrinni a ni a. Zíng ni chhuak rêng mai a màwi. Khua lah chu a favàng khua tak zet tawh a, a thìan hian a thíang vûk mai a ni. Zirtàwpnia daktawr sawi angin Inrinni zàna chuan nau nei tùrin damdawi in chu kan nupa chuan kan pan ta rãwih a—kan va’n phûr tak êm!

Nurse-ten kan nû BP leh a eng eng emaw an han en a, a tha vek e. A hnuah daktawr a rawn kal ve leh a. Naute nû (ni mai tùr) pum chu a’n en a. E he le! Ultrasound tih nghâl a ngai tlat mai!

Daktawr chuan, ‘Naute lung lam a fel tlat lo!’ tih leh Ultrasound tihna pindana luh chu an rual a. An rawn chhuah chuan, ‘In rawn tlài têp tawh zâwk a nih hi! Kan inzai nghâl a ngai dáwn. Zira, i chhúngte lo phone rawh aw,’ daktawr chuan min ti a. Nurse-ho nèn chuan an ri nghâl chúk chúk mai. Hming sign-na tùra hming ka sign hnu chuan ka nupui—nau neih hun tawh “mah mah,” keini’n neih a hun tawh tih kan hriat ve si loh chu inzaina pindan lamah  chuan an nawr lût ta!

Páwnah mahniin ka lo nghâk a. ‘Hetiang khawp hian maw khawvêl hi a lo khawhar thlâk theih le,’ ka ti rilru hial! Rilrua phùrna chu reh vek lo mah se, hlauhthàwnnain hmun a chang tam ta zâwk a. Damin an lo chhuak ang em? Thla kaw chhúng kan lo nghah tawh, a thawmhnaw tùr pawh suitcase thum khat tána kan lo lei khâwl tawh ha tùr kan nei ang em? Nimin piaha a engkim tha vek kha, zanin hian, engati teh thut nge? Chûng zawhna zawng zawng leh a aia tam—zawhna tam tak ka pai tún chu—a chhànna pakhat mah ka hre lo!

Ka chhúngte leh ka thian hnai mi pahnih pathum ka phone a. Rei loah an rawn thleng mai. Mak deuhin thiante lah chu an rawn pung zêl mai a. Damdawi in bathlàra mi khawhar chu min rawn hnem ka ring a. An rawn awm ve avàng chuan ka khawharna te, ka manganna leh ka thlaphàn rûknate chu a kian huai phah chuang hauh si lo!

Darkár khat a liam a; tin, darkár hnih pawh. Ka pian tirh atã darkár rei ber chhiar chu—hahthlâk ka ti a; ka sana bun lai pawh chu ka haw dáwn hial mai! An innawr luh atanga darkár thum a rîk hma deuh, dár 9.50 vêl chuan nurse a lo chhuak a. Lei leh vàn Chhandamtu lo pian thû, vàn angel-ten an puan anga chanchin làwmawm êm êm chu min rawn thlen ta! Chù nurse âw chu a va máwi êm—‘Fapa in nei e!’ tih aw ráwl chu!

Ka thaw huai a. thiante leh unauten min chibai sap sap a. ‘Pâ tak tak i ni ta!’ tia min lawmpuitute tawngkam chu ngaihthlâk a va nuam êm! Mahse …

Darkár khat dang a liam leh hnu pawh chuan nautê emaw a nû emaw chu an la rawn chhuak ve tlat lo! Daktawrin, ‘Naute lung lam hi a fel tlat lo!’ a tih ri chu ka bengah a rawn ri nawn tluk tluk a. Engtia fel lo nge a nih chiah? Tûnah a tha em? Engtin nge a awm—chu chen chen? Hei, September ni 19 chu a inzial fel têp tawh a, ka pian cham a inher chhuak mai dáwn… Unau leh thiante kiangah “pâ” ni hlim hlawl hi a derin ka nui a, a lemin an fiamthu thawh ka khîkpui ve. An kiangah chuan a awm chu ka awm ve ngei mai a; mahse, ka rilru leh ka ngaihtuahnate chuan, ka luh ve theih lohna inzaina pindan chhúng chu a fang kuang thung a ni.

A hnû deuhah naute nû chu an rawn nawr chhuak ta. A la harh lo. Khumah kan mut a. A kianga mu tùr a fapa erawh a la rawn tel ve lo! A hnu deuhah nurse pakhat a rawn chhuak leh. ‘A pâ leh mi dang pakhatin nautê chu rawn en rawh u,’ a rawn ti a. Ka nuphalpa nèn kan va lût a.

Ka fapa chu maw … a lo sáwng tê vek tawh a. Heater kiangah an lo mut bém reuh a. A hmél chu, ka nautê hmuh tawh azawngah a la hmel tha ber ang. Mahse, damlo a ni nghâl mai si a! Dama fuke kima a lo piang chhuak hrim hrim ka hmuh rual chuan, ka làwmna leh amah ka lainatna chu a inzah hial ang!

Rei vak loah a nú kiangah an rawn zalh a. Kan nû, Mamuani chuan kah-hiknaa chu a la ngeih cher cher viau mai a—a muhìl chiah chiah mai. Kan fapa, Bawihpuia pawh chu a nú kiangah chuan a muhìl ve a. Chhúngte leh thiante paw’n min tìnsan ta. Ka pizawn nèn chuan kan awmpui ta a ni.

Zanlai a pèl a. Kan fapa chu a rawn tap. A pi’n a’n àwi a; tah a bàn phah chuang lo. Ka’n pawm ve leh a. Ka’n àwi ve leh dáwn a; a tlei duh chuang hauh lo. Nurse an rawn kal. A ril a tám a nih an ring a. A nu’n hnute tui a la neih loh avàngin tui an intír a. Thîrfiana an pêk tui chu a in ve khawlh khawlh mai. A’n mu leh dáwn a, a tap leh zêl si.

Nurse-te chuan ICU lamah an kalpui. A hnu lawkah daktawr a rawn tlàn lût hlawk hlawk bawk. Engtin nge an tih ang le? Engtin nge kan fapa chu a awm ang? A tha chhuak ang em? Boruak chu a tâwt mup a, a ipikin a va’n hahthlâk tak êm aw … Kan nû anga eng mah hre loa muthilh chiah chiah mai chu ka châk ve a ni. Ka pizawn nèn chuan kan ngawi reng a, a reh hian a reh tlawk tlawk mai a; “reh rî” tak ngial pawh a ngáwi a—a huatthlála zâwk dáwn hial mai! Chuti chuan, ka khua chu a har thar leh a …

Ka thut ngawih reng lai chuan thil pakhat ka ngaihtuah chhuak zawk—ka pian cham a inher chhuak mék a ni tih chu. Kan fa hmuh hmasak berin nun a sùal mék lai chuan, hlim leh lãwm taka pian cham lawm lam a lang thei tawh tlat lo!

Chû September ni 20—ka fapa nèna pian cham kan intâwm ní tùra kan lo besei ní chu a inher chhuak ta. Tum dang emaw kum dang emaw chu ni se la, káwla favàng ni rawn chhuak mék chu máwi a ti leh hle ang! Mahse, tûkin chuan thlìr har ka ti ta tlat a ni! Zíng ni chhuak ka thlìr mék lai chuan ICU atangin daktawr chu a rawn chhuak a, ‘Zira, i fapa saw va thutpui ve ta che,’ min ti a. Ka fapa an zàltírna pindanah chuan ka va lût ve a.

Mihring dam pangngai chuan thâwk nán hnár kan hmang a ni ngai a; Bawiha erawh chu maw … kháwl hmanga thâwktír a ngai tawh a lo ni a—nausén tê tak tê la ni chauha chu! A thaw ri hrâwk hrâwk a. Chu tiang chuan engtia rei nge a thâwk ang, tih lah hriat a ni lo. Ka áwmah ka kut ka dah a, “Dut. Dut…” tia ka lung vawi hnih a phut rualin ka fapa lung chu vawi nga a “Dut.” hman a nih chu! A kut lum ther ther chu ka la a; a muhìl sék sék lai chu ka thlír reng a…

A kianga la thut chu thlahlel hle mah ila, páwna boruak thianghlim dawn mamawh tlat hian ka inhria a. Ka fapa chu ka chhuahsan a. Páwna rei ka awm hmain ka chhuahsan pindan atang chuan tap thãwm ka hria! Ka tlàn lût nghâl …

Chû ka pian chamah chuan ka fapa chu a awm ta lo! A nu’n a pai tirh atanga lo enkawltu daktawr chu a tap hawm hawm mai. Tah ve ka tum a; ka thei tlat lo. A hnuah Bawiha nû kiangah ka va kal a. A rawn harh riai ruai a. He a mi zawhna hi a ni, chhàn harsa ka tih leh ka mittui ti hnám sawktu chu: ‘Khawnge nautê chu a awm? Maw … h, khawiha nge nautê chu … ?’

Daktawrin a rawn pawm chhuak a … an tap dùn chiam mai a. Páwnah ka chhuak a. Phone ka phawrh a. Ka pâ phone nambar ka hmet chhuak a. ‘Aw Zira, eng nge in chanchin?’

‘Pâ… ’ Chu bâk chu ka tawng chhunzawm thei lo! Nizàn maia “pâ tak tak” tia an chibai kha ka tap a ni.  ‘Ka hre thiam e. Kan rawn tlãn nghâl dáwn e,’ ka pâ chuan a ti a.

Ka mangan laia ka lei pathian, min tanpui tùra an bán phar nghâl thìn chu ka nû leh pâte hi an ni. Nizàn leh tûkin te khán—tawng thei chu ni se—ka fapa khân, kei, a pâ tanpuina hi dílin min au ngei àwm si a!

Chu mi ní, ka pian cham chuan kan fapa—Haulawnga ka pú, (ka nû pa) T. Lalkûnga’n P Lalrinhluzuala tia a hming a lo sak lâwk chu kan vui liam ta a. Mihring ruahmannaah chuan, pian cham intâwm tùr kha kan ni asin maw le … !

Zànah chuan a nû riahpui tùrin damdawi in lam ka pan a. Mut dáwna tawngtai tùrin min ngèn mauh mai. Chham tùr ka’n ván khawp a! Mahse, hmãna ka Bible cháng lo hriat tawh, khawia mi nge a ni tih ka hriat si loh hi ka chham chhuak hlawl mai a. Mak ka ti ngawt mai—A mite hnêna awm reng thìn Pathian a nihzia hi!

Chu chu Joba 1:21 tàwp lam, “_Lalpa’n a pe a, Lalpa’n a la leh ta a; Lalpa hming chu fakin awm rawh se,_” tih leh, bung 2:10-a, “ …eng nge, Pathian hnên atã thil tha kan hmu a, thil tha lo pawh kan hmu lo vang êm ni?” tih hi a ni.

Hun rei tak chhúng ka pian cham hi hlim takin ka làwm ngai ta lo. Mahse, vawiinah chuan, thil kal tawh avàngin ka lungngai ngãi ta lo a; hma lama thil awm - hlim taka vàna min lo nghâktu nèna kan intawh leh hun chu - kan nùpa leh a nau pahnihte nèn hian kan thlír ho tawh zâwk thìn a ni.

Latest News & Chhiar Hlawh