DOWNLOAD OUR APP

Read latest news on your phone
app-store
Remi Rem Lohna!
Zirsangkima - Oct 09, 2023

Thawnthu tawitê, thui zet si ka’n hrilh ang che …’ tiin ka thutna, thlànmual mawnga hmáwng kûng zár hnuaia rawn thu ve tháwr tlangvál chuan min rawn ti ringawt a. A thut rual chuan hnuai lam a bih deuh ngur a. A sawi duh chu sawi tùra ka tih hnu chuan meizial a’n tan leh tê tê a. Tlai ni ném duai mai, khaw thlang lam pana liam ruai ruai thlír chung chuan a thawnthu sawi chu ka ngaithla ta a …

‘Hmanah chuan thiante nèn—amah kha kan thian zínga mi a ni tho a—a! hmeichhe awm chhun lehnghâl maw le!—hlim deuhin kan nui ho bãwk bãwk thìn. Inkàwmngeih—inhlat ngai lo kan ni ber mai. Mahse, hei … amah avàngin khawhar deuhin ka tàwp ta a nih hi!’ a ti ringawt a—chû ráwlthar, taksa tha teng tawng, rilru lama beidawn hmèl tak si chuan.

A chhan ka zâwt vat a. ‘Nimina saw laia kan vùi tâk kha i hre ve lo em ni?’ min ti ngawt a.

‘A ni maw … i thawnthu sawi tùr ka pawh chahsak avàng chein min hre thiam teh khai. Han sawi zêl la …’ ka ti a.

‘Thianpa maw, hlimna te hi maw … hmànlai thil an ni vek tawh! Hui … ! Hmàn niah kan inchhar a; nimin piahah pan ka tum a; a tûkah chuan ka la chang tawh lo!’ a ti ringawt! Ka man lo hle mai. Mahse, tawng chhuah ka tum lo.

‘Hmânah chuan maw …’ tiin a sawi zawm leh vat a. ‘Nimina mi nèn khán class khatah kan thu ho thìn. Ka veizia leh ka duhzia pawh, tawngkain sawi chhuak lêm lo mah ila, ka mit meng leh ka chezia atang chuan a hre thiamin ka hria. A hming pawh Remi a nih nghe nghe kha.

‘Tum khat chu ka huaisenna zawng zawng sáwm khâwmin Remi rem leh rem loh chu lehkha hmangin ka zâwt ta chawt mai alãwm. Buh mala ka chàr hnan thlap, ka lehkha pawimawh ber chu, a kengtuah pawh ka mi rin ber, thianpa Ruata ka kentír kher a. A mi chhànna ka nghah chhúngin chû Ruata chuan a lo chhai thlu hman chu niin!

‘Chuta tang chuan, Ruata leh ama telna, kan thianzaho zíngah pawh chuan mal ta riau hian ka inhre ta a … Tìmnain ka khat a, ka thiante ngei ngei pawh chu ka haw hlur ta vek mai a. A chhan chu, thianzaho, Ruata tel vena apianga Remi tel ve ziah thin vàng pawh a ni ang chu.

‘Hun a liam zêl a … nun hlimna leh lungawina te, duhsakna leh hmangaihnate chu Ruataah chuan a hmu zo lo a ni ang— a beidawng ta a! Chûng thil chu ka pêk ve hma chiahin … a liam tâ si a!’ a ti ta tawl mai!

A thil sawi chu chhum bung hi ka’n ti khawp a. A aia thui zâwk thawnthu sawi tùr a la neih ngei ka ring a. Thil han zawh nawn sek chu ka hreh hle a; mahse,  ‘Eng vàng ngawt chuan maw…?’ ka ti hrãm a. 

‘Ka pu … oh! Thianpa, Remi khân min hmangaih ve asin!’

‘Engtin nge a hmangaih che tih i hriat theih?’

Kun ngul chungin, ‘Ka hrilh vek dáwn che chuan khua hian min thim hnan ngei ang. Mahse, Remi rem lohna kha, thurûk angin a vawng reng a; ka hre ve bawk si lo a… Hria ni ila chu amah panin ka tlãn ang a; a zahna khuh nán ka hmangaihna hi a chak tâwk a, a nunna a inchhah hma khán ka la hmangaih reng a ni tih hre hman ni se chuan, phùmin a awm hauh lo ang maw le!’ a ti leh ringawt a.

‘Ka va hre thiam lo ve. Min han hrilh chiang teh i thawnthu chu,’ ka ti leh a.

‘Nimin kha vawiin a nih lai te khán ka la hmangaih reng asin maw le! Vawiin hi hmànlai a nih hun tùr thlengin ka hmangaih reng tawh ang. Mahse, ka hmangaih ber lah chu, sâw… saw lai thlànah sáwn zalh a ni tawh!

‘Khami tûka kan exam tùr paper kha a har êm mai a, mi tam tak chuan a huphurh êm avànga “inkhai”-ah pawh an ngai hial. A ni si lo. Min hmangaih vàng leh atána remcháng loa Remi’n min ngaih vàng a ni zâwk si a—a nunna a inchhahna chhan kha! 

‘Hrui a melh hma khán keia pawh hian engati nge ka va ngaihven loha ka va tlawh pawh loh le? Hma ka sial phiangsen vàng vek maw le!

‘Remi khân, engtik lai pawha atána ka rem thu hre hman ni se … atána ka rilru, azà-a zà séng thìn ka nihzia te, beidawng loa chuai ngai loa amah beiseia nghâk tlattu ka nihziate hi hre hman tak se chuan aw … a heti lo khawp ang maw le! Mahse, Remi chu ka tán a rem leh ta si lo a!’ a ti ta a.

‘Eng tin nge Remi chu i tán a rem lo tih i hriat?’ ka ti leh hrâm a.

‘A khatih hma zàn khan min rawn message a: “Zaninah ka in luahah i rawn phei lawk hman ang em? I remcháng em?” tiin.

‘Kei chuan exam lai kan nih avànga ka nu leh paten zàna páwn chhuah an phal dáwn lo tih hre sa rànin, “Remi, ka rem rih lo. Naktûkah ka rawn sáwm ang che,” ti liamin ka hnar mai a. A tûka ka va sáwm chu … ruang mai a lo ni ta si a!’ a ti ta a!

‘Thianpa, vawiin ngei hian … vawiina kan hmangaih te hian, kan hmangaih a ni tih hi hre hman thìn se la aw… Nakin emaw naktûk emaw nghah kher a ngai lo asin!’ a ti zui vawng vawng a …

So tell that someone that you love
Just what you're thinking of
If tomorrow never comes
  —Garth Brooks

Latest News & Chhiar Hlawh