Luangliam

Sahdah nghei thu!

Zirsangkima - Jul 10, 2021

Hmeichhiain an chìn atána ka duh loh êm êm—Sahdah chu thlah harsa a ti tlat a lo ni a!

Keimah ka ni lo—sahdah nghei hi! Nghei tùrin a hmùam pawh ka hmúam ngai lo. A hmúam thìn hmeichhia pawh ka ngaizáwng ngai lo … thìn!

Sahdah Case-a Inbumna!: Nupàa insiam hmá, inngaihzàwn lai atang paw’n inbumna hi thil thleng thei lo a ni lo a, thil thleng fo pawh a ni vè. Mi dang lo kawp rûk te; SMS emaw mIRC chat room lama lo in-CK-san case emaw avàng ten, biahthü inhlàn mawlh mawlh reng chunga inbum ka hre ve nual mai. Mahse, keini chuan chutiang case chu kan nei ve ngai lo!

Nupui atána ka duh thü Mamuani ka hrilh vek hnu, palai tirh mai ka rawt hnuah kan inkára rem lohna a awm leh awm loh ka zâwt ve chhé chhê chauh; a ni, dílchhût takin. Ani chuan, ‘Awm hran lo e; mahse…’ a ti!

Hê “a mahse!” hi, a thü a tawi tek tawk viau nâ a, a va’n seiin a va’n lian tak! Ka zawh nawn sek hnu paw’n a lampum a sawi duh si lo. ‘…’Kinah! Naktûk zànah  ka hrilh ang che…,’ a ti lui mauh. Ka zâwt nawn sek a. Ka zawh zin poh leh ka ti thinrim zêl si. ’Va’n hahthlâk tak! Tih tauh khum ve sakin ‘mangtha’ pawh sawi loin ka hàwsan ve hmak!

A tûk zânah, a “mahse”—a engkim zawng zawng, a thurûk thup rûk zawng zawng hriat vek tum chuan ka rïm leh ta ngat a. Kan inneihna min dãl tùra hnawk a tih, ka duh lo bur tih a hriat, amaha la bet tlat si, thlaha kalsan a harsat êm êm mai chu ka zâwt chhuak ta. Saruak (êm êm chu la ni rih lo e! :) leh inhawng sâ takin “a mahse” chu min hrilh ta a nih chu! Min neih harsa a tihna chhan chu, hmeichhiain an chìn atána ka duh loh êm êm—Sahdah chu thlah harsa a ti tlat a lo ni a!

Sahdah thlah harsa titu, ka nupui hual chu ka va’n pawm tak êm! Ka va’n ngaidam teh lul êm! Ka va’n duh tho tho tak êm! Ka va’n hre thiam tak êm! Mipa dang, Archies Gallery-a an card lei thawn thintute pawh ni hlei lo, ‘Sahdah teih teih’ laka inthiam loa nizàn pawha min hrilh tlang dawt hrehtu chu ka va’n hmangaih zual tak êm!

‘I sahdah zawng zawng nèn khán ka hmangaih vek che!’ tiin ka pawm ta vek a. Kan inneih theih lohna chhan nia case awm chhun—Sahdah case chu chin felin a awm a, kan innei ta a.

Nupa kára Sahdah!: Nupàa han insiam meuh chuan thup leh zêp a awm thei tawh lo a. Hmùam dáwn apianga bathroom pan thü awm hek suh; kei lahin, ‘I sahdah zawng zawng nèn…’ tiin chhia ka lo chham tumhasng tawh bawk nèn; inthlahrun chu a tum hran tawh bîk lo. Puan-hnùaia inthupa a rûka hmùam reng thü awm ta lo chu, chaw ei lai tih loh zawng a inhmuam pãwng tãwlh tãwlh ta reng mai a. Àlu kan dáwna Sahdah han hmùam pàwn hmasak tãwlh hian a ti hmui duh bîk emaw ni, a ti pãwng tak tãwlh tãwlh zêl thìn a. Thingpui in paha hmùam pawh a zei zêl. Rum nuai, a al, rubber sena tàwn, Nu Rami dàwra mi kher hawnsak chu, hnàa ka kal hmaa ka order hmuh a ni tûk tin ta! Fate mut hnua “tih tùr” tih laia a’n hmùam leh zauh chángte hian, ‘…’tia ka hmùam pàwn deuh tãwlh hian sexy min ti!’ te hi a la ti ta dah a! Ka tih theih awm chhun chu—‘hetia pawm vek tawp mai’ hi a ni ta tawp mai a nih chu! Nge ni vei, a tìra, ‘I sahdah nên hian…’ ka lo tih khanglàn vei ni!

Thiamna tak ka nei vè tho: kei chuan “englo tùrin” bathroom pan ka ngai ziah! Tute emaw mut hnua “thlit” te ka ngai a. Khawlaia tih chî phei chu a ni lo nasa mai! Sawrkar leh khawtlángin min khapsak tlat. Naupang ’wadi kal nghah paha tih ve zawk chî pawh ni ve hek lo. Ani tán chuan sahdah  han zeh zeuh chu rúal pàwlna a ni tlat vek sî!

Thil hnawk Sahdah!: Lockdown hma daiha ka “thlit rûk thin” ka nghei tâk vàng pawh ni hauh loin, kan nupa inkára buaina thlen ngai pawh ni lo, Sahdah chu “hnawk” a ti ta tlat mai. Pawisa khâwl nán hrim hrima a tì pawh ni hran loin, a kamram, rubber sena tàwn, Nu Rami Sahdah ngei mai chu a’n nghei lui ta hmak mai a nih chu—ka nupui, Mamuani chuan! A nghei hnu fé-ah, a kianga hmúam thinte haw khawpin a sim zui … lehzêl a!

Thawh tirh atanga zàn mut tui lai thlenga Sahdah hmúm pãwng tãwlh reng thìn, ka nupui Mamuani’n Sahdah a sim thù hian thu tam keimahah a sawi zui vè. Ni khata dárkár 24 awma dárkár 23 vêl hmúam thìn paw’n ngheia Sahdah a sim theih chuan… tih hi ka rilrua lian ber chu a ni. Lockdown laia kan in lêng neih chhun mi tlem të, a hmuha Sahdah phawrh ri rak rak thìn pawh háu ngam tùra a beih dàn hi “a mai mai” bîk hauh lo. Tawngkam tha deuhin, a hmuha hmúam lo tùra a tih cháng hian, a châkna la reh loh zia ka hriat thiampui vè thìn. Ka nû meuh pawh, ‘Nû, ka hmuhah Sahdah kha phawrh lo hrãm teh!’ a tih hian thu thui leh thu tam a sawiin ka hre vè thìn. Ka nupui mah ni se, ka fak a, ka chhúang ve a nia…

‘Eng tin nge, vawi leh khata i nghei theih mai a?’ tia ka zawh lah chuan, awlsam zetin, ‘Hmùam ka châk apiang hian ka hmúam lo zêl a!’ a ti êt zêl sî. ‘Aw… kei pawh, ka “thil thlit” thin ka nghei dáwn khán min tur ã a, min ti zã a; ka phí cheng thin a … i hre vek a … buaipui ngaia ka awm zia pawh. Nang chu, ngawi ngalin i nghei mai a…’ ka tih leh a; ani chuan, ‘Sawi chíamin châkna a ti kiang lo… a zat te chu za ve e! I kuhva fùnna sarãng rî ringawt pawh hi, Sahdah ni tùra ngaih cháng ka nei ve tho. Mahse, “nghei tùr leh nghei tum chu keimah hi ka nia,” tiin ngáwi rengin ka inti-pà lui thin alãwm,’ a ti leh mai a! “Inti-pà lui thìn” a tih lai chuan, kei mipa hi, min ti zak … nasa takin a nia, ka zah ni!

Ka ngaihtuah zui ta zêl a—Sahdah duh sî, dah duhdah sî, kohhran mi takte hi, awm theih a ni àwm mang e! Pathian Lehkhabu Thianghlim leh Kristian Hla Bu kára Sahdah daha zeh hreh lo, inkhâwm thulh chuang si lo ang hi … “kan tam mai” an ti lehnghâl! Tûk tina “Allah!” ruai ruai thinho khuan, an Koran kárah Gutkha sarãng zep ve duh thìn tak ang maw le!?

Sual lian bîk, nghei har bîk hi eng nge awm le? “Pathian mit hmuhah sual lian bîk leh të bîk a awm hran lo e,” kan ti a nih ngai chuan min ti hnawktu kan kalsan hmá chuan min ti hnawk chhunzawm reng ang. Nghei har bîk thil tha lo chu a awm a nih pawhin, thil të bera kan ngaih pawh hi nghei a awl bîk chuang hauh lo ang. Keimahnia awm, Pathian min pêk—tumruhna, huaisenna, chakna, chhelna kan hai chhuaha a taka kan hman ngam hunah, “Hnehin ka ngam ta!” kan ti chauh thìn ang. Chu chu Pathianin kan tih ve tùr rënga daha a ruahman a ni si a!

Share now