DOWNLOAD OUR APP

Read latest news on your phone
app-store
‘September Liam Hunah Aw …’ (Wake Me Up When September Ends)
Zirsangkima - Oct 02, 2023

A pá ruang dài dap mai, hriatna rêng nei tawh lo chu a thlír reng a; a tap lo a, a mittui pawh a far eih lo! 

Favàng thlifímin páwna thing hnah a chhèm tilh seng seng rî tih loh chu thãwm dang hriat tùr a awm meuh lo. California-a Rodeo khuaa in pakhat, khawvêlin “rocker ropui” tia a sawi reng tawh tùr Billie Joe Armstrong sei lenna in—radio leh tape recorder atanga rimawi a rîk chawlh ngai lohna hmun pawh chu a reh hian a reh tlawk tlawk mai—a dai zo ta a ni ber e!

Billie Joe chu kum 10 mi a ni ve tawh a. Naupang harhvãng tak leh ã buang mai a ni. Mahse, a pâ, Andrew Marsicano Armstrong (“Andy” tia an koh thin) ruang bulah meuh chuan a zám a zal zo a, a awm hlè hlê mai. Khum lu lama tukverh chu a pan a, ngawi rengin páwn lam a thlír a. An in leh a vêla a nú pangpár leh thing hnahte chu, chù favàng ní êng chuan a chhun no sút hlawm a; ní dang zawng aiin a lunglèn thlâk bîk emaw tih mai awl a ni.

Chu lungngaih hunah chuan, páwn lama Sàsaw leh Maple hnah te, “Thing tah belh” an tih mai thin, Willow thing hnahte meuh pawh chuan, thlifím takngial pawh an ngam zo ta lo—an nunna meuh pawh chhahsaka awmin, leiah an tla darh seng sung hlawm mai! A naupan laia an in kianga chûng thing phuntu, a pá ruang chu Billie chuan a’n melh leh zauh thìn a. Favàng intan tìr tlai ni êng dul riai hnuaiah chuan thing phuntu, a pâ pawh chuan nunna rêng a nei tawh lo tih a ngaihtuah tel zêl a. Chaw kawng cancer avànga khuma mu reng tawh a pa’n a “hahdamsan” ní—September ni 10, 1982 a lo thlen meuh chuan, Billie Joe Armstrong chu tih âtin a awm zo a ni ber e!

Billie chu thlànmuala a pâ an vùinaah chuan a tel ve ngei a. Thlàn khura a pá kuang an thlâk lai pawh chu ngawi rengin a thlír ve. He leia a pá zàl hlenna tùr thlàn khurah chuan, a pá tán, a mittui far bâk hnutchhiah theih a nei si lo! Jazz musician, khawvêla “amah bâk a awm thei lo ang,” tia a “hero” ber lo ni thìn leh rimawi khawvêla a mit ti keutu a pâ chu, khawvêlah hian damin a hmu leh tawh ngai dáwn lo tih a hria a, awm ngaihna a hre lo. A vùina huna awm ve pawh chu sawngsawhlawtna awmin a hre lo hial!

Vúitu pastor-in hun a hman mék lai chuan Billie chu in lam panin a tlàn thut a; kawng laka péng khawtlai thei a ni mawlh lo. Inah pawh mi dang kianga awm ve thei niin a inhre hek lo. A pindanah tlàn lût nghâlin chhúng lamah a inkalh khum hmak mai—a in-“lockdown” a nih ber chu!

Mipa naupang kum 10 mi, a pá thihna tuar thiam loa rùm mék Billie Joe chuan, a tahna hmun, a pindan atang chuan tlai khua a thim tawh em tih pawh a hre lo—a hre mawlh lo ang—a chhúng ril nun a thim êm mai! Unau paruk zínga a naupang ber, Billie-a awm dàn chu a ú-te chuan a tih ngaihna tak pawh an hre lo a. A pâ an vùina atanga rawn hãw, a nû chuan a pindan kawngká chu a kik vak vak tih pawh a hre lawk lo. Rei fé a nu’n a pindan hawng tùra a koh hnu chuan, naupang khawngaihthlâk Billie chuan, ‘September thlà a liam hunah min rawn kai harh chauh dáwn nia!’ (Wake me up, when September ends) a ti ta ’ngawt mai a nih chu!

Billie Joe Armstrong hian a pâ, Andy kha a chhùn fuh hle mai a. A pâ hi “Safeway” (supermarket) truck driver leh jazz band pakhat drummer a ni thìn. Billie pawh hi naupang tê a nih lai atanga rimawi tui chilh nghâl a ni a; kum nga mi lek a nih laiin an zirtírtu fuihna zárah, “Look for Love” tih hla a record dêr tawh.

A pá thih kum hian Billie hian Hillcrest Elementary School-ah páwl li a zir mék a. Hemi kum vêk, a pa thih hma lawk hian an sikul cafetaria-ah, vawiin thlenga a thian tha leh a band member pui ni ta reng, Mike Dirnt (an bassist) nèn an intawng hlauh mai a; rimawi an tuipui dùn thìn hle. Kum 1987-ah, hêng ráwlthar kum 15 mi ve vete hian “Sweet Children” band an din dùn nghé nghé a. A hnuah an band hming chu, vawiin thlenga khawvêl hriat làr, “Green Day” (punk band tlo ber nia ka hriat) tiin an thlâk a ni.

A pâ Andy Armstrong hriat reng nán, kum 2002 khán Billie Joe Armstrong hian “Wake Me Up, When September Ends” hla hi a phuah a. Mahni intih dam sawng sawngna lam hawi a nih rualin sak chhuah erawh a harsat thin thu Billie hian a sawi. |um khat pawh, September 15, 2012-a Irving Plaza, Manhattan, NY kiangah he hla hi an sa a. Billie chu a zai laiin, a laklawhah, “Daddy!” tiin a au chiam mai a; mipui hmaah insúm zo loin a tap chhuak hawm hawm a ni.

A hla cháng khatnaa kum sarih a liam thuai thu (Seven years has gone so fast) a sawi hi, Billie Joe hian kum tina September lo thleng thìnin a pâ a ngaih thartír ziah thu leh Mike nèna an band din Sweet Children làr tan lai a sawina nia ngaih a ni a. A tàwp lama kum 20 ral anga a sawi (twenty years has gone so fast) hi chu, hun rei tak chhúng a pâ puala hla phuah a tum, a puitlin hleih theih thin loh, kum 20 hnua a phuah chhuah thû a sawina a ni thung. 

Kum 2002 khán Green Day chuan compilation album, “Shenanigans” an ti chhuak a. He album-ah hian “Wake Me Up When September Ends” hi dah tel ve an tum laiin Billie Joe hian sak chhuah a harsat êm avàngin an telh ta lo a; “American Idiot” album-a dah atán an khêk ta rih a ni.

Kum 2004, September ni 21-a Greenday album pasarihna, “American Idiot”-ah telh a ni ta a, a hit hle mai a. Recording Industry Association of America (RIAA) atangin platinum certificate a dawng pha hial. A hnuah Hurricane Katrina leh September 11 chhiatna tuara thite tán an hlan zui bâkah indo duh lohna lantírna hlaa hman zui a ni bawk.

“Thihna zung zámin” a fan tawh tán chuan, ‘Engati nge Siamtu hian thihna hi a siam tel kher kher le?’ tih rum rum a awl thìn ang. Ni e, thihna siamtu, Siamtu awmpuina leh thlamuanna tel lo chuan tawrh thiam a har thìn rêng a nih hi! 

Wake Me Up When September Ends – Green Day

Summer has come and passed / The innocent can never last/ Wake me up when September ends
Like my fathers come to pass / Seven years has gone so fast / Wake me up when September ends
Here comes the rain again / Falling from the stars/ Drenched in my pain again / Becoming who we are
As my memory rests / But never forgets what I lost / Wake me up when September ends
Ring out the bells again/ Like we did when spring began/ Wake me up when September ends
Like my father's come to pass/ Twenty years has gone so fast/ Wake me up when September ends

Latest News & Chhiar Hlawh