DOWNLOAD OUR APP

Read latest news on your phone
app-store
‘Vi-de-aw Kaset’ Hawh Inchuh Inkhêl Ropui Lo! – III
Zirsangkima - Apr 24, 2023

Team line-up!

Team line-up pho chhuah a hun tak zet ta. Kan team line-up kan siam dàn kha tûn hnua an siam dàn nên hian a inang ta lo ngei mai! Kan team line-up chu: goali, defense tih lam a ni ve lo, ngíl taka intlar kha a ni tawp mai a ni. A hming, ‘line-up’ tih nên pawh a inmilin a dik zâwkin ka hria; tûn hnua team line-up an tih ai hi chuan.

Chumi hunah chuan kan head boss-cum-head coach-cum-star player U Kima’n inkhelh hma thu chah hnuhnung a sawi thìn a, ngaih pawimawh hle tùr a nih mai bâkah kan tlànna tùr a sawi dawn miau a; tù mah kan tawng ngam tawh ngai lo. Chumi a zawh vekah fîla tlân lût tùrte ching gam a sem leh ang. Mahse, hemi tum hi chuan chuh chhuak tùrte chauhin ching gam an dawng thei dâwn tlat.

Thu chah hnuhnung chu U Kima chuan a sawi ta ngei a. A ngaih pawimawh ber chu–hemi nî hian firít hàmtu a awm dâwn miau avàngin fet rûk hle tùr tih a ni tawp mai a ni. Chû fet rûk dàn thurûk, Zico-a style a rûk nia a sawi, min hrilh rûk lai chuan kan han ngaithla uluk khawp mai a. U Kima chuan, ‘Ball kan chuh ang; kungfu shoe bunin ball aiin an ngal chhuih rûk dàn ngaih pawimawh tùr. tawngka pawh, a zawi thei ang bera ‘den’ hman zauh zauh tùr. An lama ball a kalin goali lo va nék thlu tùr in-charge in awm ngei ngei ang…’ tih te leh tactic dang dang a sawi a.

Chumi hnu chuan tlân lût tùrho hming a puang ta a. Mi pakaw fîl-a lût tùr mi pakua chiah kan awm. Mahse, U Kima chuan rezaf (reserve/substitute) dah ngei a duh si a. A tìr lama kan sawi hmaih (luih), Lalmâma chu rezaf ang deuha line bula tlãnah a dah a. Kan hneh deuh emaw lehlam páwlte lama ball a phei tam deuh laiin emaw, half time-a in tùr tui chàwi hna thawk kawp tùrin a ti ta a ni.

A dang mi pariat zîngah chuan ka tel ve chiang e. Mahse, ching gam dawng pha zîngah ka tel tlat lo! Ching gam chu dawng thei lo mah ila … pawi lo, a la thlum laiin Kinlova’n a ching gam min ei bàn leh dáwn tho, ka ti a, ka lungawi lo hran lo. U Muana chu ‘a lai pawt khâwm’-ah a tlãn dáwn a, a bula tlãnah min ti hlauh bawk a, ka ‘bêk’ lo chu ka lãwm viau tho a ni.  

Thana rawn kal lo chu Nghâka vânneihah a tla a. Number 10 inchhutna kawrlum bawk chu a rawn ha chhuak leh ngei a—chhíng tei tawi bawkin. Inrinni chhùn pachang, lum lutuk leh chhùn ni sat vawl vawl lai mai chuan a ha leh dáwn—goali chungin. Ual cup te kan lo en ve tawh a, number 10 leh Maradona hian inzawmna an neih angin number 10 leh pêt goal hian inzawmna nei tlatin kan hre ve vek tawh a. Mahse, Nghâka chuan a kawrlum number 10 chuanna chu, a goali-pui dáwn a ni! Khawvêla football khèl zínga goali number 10 ha ka la hmuh awmchhun leh ka hmuh hnuhnun ber a la ni ta reng!

Tanna Firît a ri ta!

‘Lai thah’-ah kan chak a. Kawr phelh loh kan thlang. U Kima’n kawr phelh a duh lohna chhan nia kan hriat chu Nghâka a duhsak vângah kan ngai thiam vek a. Û leh boss leh kapten nih hi tlin kan va’n ti thìn tak. Hemi tum phei hi chuan kan ngaih sânna pawh a zual phah sawt a ni.

An thah a. Sawi tawh ang khán kan tumpuite chu inkhêl thang an ni; keini inhnial thang. Ball a che hlek a. Ball hmuh theih lék loh tùrin kan zìm luih luih a. Lehlam páwlin ball an chhuih chhuah hlekin tù ma’n ûmzui kan tum tawh ngai lo. Firít hàmtu lamah kan vaiin kan tlân phei huk zêl a. Anni’n inkhelh tum loa amah pan khâwm ta nâ chu tih ngaihna dang hre bîk hek lo, ball a hàm thi leh nge nge thin.

Inkhelh hmaa, U Kima tactic sawi hrang hrang—a lai síra tlãn, Kinlova ‘three-five, two-six-goal’ dàn tùr a hrilh te (vawiin thlengin, amah tiamin, eng nge ‘three-five, two-six-goal’ dàn hi kan la hre lo vek!), ‘bêk lai tlân’ Terama over cross hun tùr te, ani’n a laia a lo pawh khâwm dàn tùr te chu, a taka hman chu har tak a ni, har tak. Chu aia pawimawh nia ka hriat tâk bera chu, firít hàmtu hmuh theih loh tùra ball hliah kha a ni. Kan han hliah hneh mai mai thìn khawp a. Kha kha remchángah lain U Kima ho chuan ball aiah lehlam páwlho ngal kha kan bitum tawh mai a, an ri chawrh chawrh tawh mai thin a—rumrâ duh tak a ni.

Tum khat a laia ball kan inchuh luih luih laiin kan lamah a chhuak ta hlauh. An tlãn chhuak, in-fit teng tawng, an kapten ni bawk Lalmawia’n a ûm ta! A laia ball inchuhnaah ‘bêk’ zawng zawng an rawn thawk chhuak tawh si. U Muana’n a ûm. Goali Nghâka a rawn ‘up chhuak’. U Muana chuan Lalmawia chu va ûm pha chiah si lo, man hman chuang si lo  hian a va dive ta! A mawngah chiang mangkhêngin mawng suji a va pe thei hlauh! A va’n mawi tak! Lalmawia chu a eu zawk a. Nghâka’n a ball ûm chu chhuhsakin a rawn chhuih ‘out chhuak’ liah liah ta mai a. Kan páwl chu kan thaw huai mai. Firítin, ‘pên thum free kick’ min la pe lo zui lehnghal a. 

Firît hâm lai!

Firít hàmtu hrim hrim hi sawi a ngai. Sikul II, sikul thlangho rawn ‘pai’ ni nâa, min tan deuh riauin kan hria. U Muana ngam hnu a nih vàngin kan hlau lo hrim hrim a. A tìr chuan a hàm lai lutuk chu keiniho chuan fêr kan ti chiah  lo a, sawisèl kan tum zet a; mahse, U Kima chuan sawisèl chu thil tûlah a ruat duh tlat lo. ‘Chhan a awm—thu rûk! Chak saah inngai hmiah rawh u. An rass (rough) leh anni aia rass mai tùr!’ a ti tlat mai si a.

Sawi zawh chiah angin, firít hàmtu chuan kan inkhèl chu min han hàm lai mai mai khawp a. Mi dum nihliap aia lian nihliap dum tho khumin fîl lai, ball thahna bulah chuan a ding tluan deuh zak a, a tlãn sawn peih mang dêr lo.
Chawlhlâwk firít a hàm ri têp tihah sikul thlang lam chuh chhuak chak, Chhuana chuan ball chu a mal khalh phei. Bêka kan rinráwl ber Nuna a bum thlu zân. Nghâka chauh a hma chhawn tawh tihah firít a ri tuar mai! Sikul thlangho chu an kapten Lalmawia ho chuan firít hàmtu chu an bawh nghâl luih a. U Muana nèn chuan kan va tlân phei ve…

‘Engati nge i ham? Eng nge kan tih dik loh?’ an ti luai luai mai. Tûnge tawng ber pawh a hriat theih loh hial!

Firít hàmtu chuan, tlãn chhe pah ti tihin, ‘Ka hahchhiau a nih kha… Nge, ka hritláng tih ka sawi mawlh mawlh a, min hruai luih teh ei!’ a ti ta! U Muana’n chhan tumin a ûm. Anni’n an pahnih chuan an ûm. Inkhelhna muala an tlân kual pap pap mai a. U Kima chu va inrawlh lo se, an firít rawn hruaia kha a nasa lo khawp ang le!

Chutah chuan keiniho, a tìra firít an rawn hruai fêr lo ti ho pawh khan lawmawm kan ti ta hle a, U Kima chu fing kan ti zual êm êm ta bawk a ni.

Kár lehlamah chuan kan inkhèl zo thei tawh tùrah ngai phawt ang.

Latest News & Chhiar Hlawh