‘Vi-de-aw Kaset’ Hawh Inchuh Inkhêl Ropui Lo! – IV
Luangliam
Zirsangkima - May 01, 2023
‘Vi-de-aw Kaset’ Hawh Inchuh Inkhêl Ropui Lo! – IV

Kár hmasa khán inkhelh thawh khatnaah kan tàwp a. A tàwpna tùr a ni tawh bawk a; a thawh hnihna in-warm up-na atangin kan tan leh ang.

Thawh khatnaah goal a la lût lo. A khelhah chuan kan hneh lo fá mai. Tù ma’n, kawng engkimah kan pha lo. Half time talk-ah U Kima’n min hrâwk hrep vek a. Tù ma’n a mi zilhna chu kan haw lo a, amah kan dem hek lo.

‘Thawh hnihnaah chuan ball kan zìm leh ang a. Sángtea hi a rûkin a lo va tlãn chhuak ang a, mi dang zawngin an ngal kan tum laiin keima’n ka chhuih chhuak ang a, Sángtea’n a ûm ang. Awm-side (offside) a awm tak tak lo. Line-si-man (linesman) pawh an awm loh hi. Thawh hnihnaah chuan, goal zâwna pên ngá free kick in pêt phawt chuan, keima’n ka lo “ngaihtuah goal” mai ang!’ tiin fîl kan luh hmain a tactic thar chu min hrilh leh hlawm a. Kei pawh Kinlova’n ching gam min thial bàn, thlum da zet tawh thial nuau nuau chungin fîlah chuan ka tlãn lût ve leh a.

Kan tan hnu reilotê-ah sikul thlang lam, an D line zâwn àwm vêlah chuan ball kan chuh ta. Chuh chhuak Sángtea pawh si ban bulah a ding fel at tawh a; an goali aiin a ding hnung. U Kima khân áwm-side kha hlauh loh tùr a ti miau a. Kan chhuih chhuak hman têp tihah fîl lai atangin firít a ri thuai mai.

An kapten Lalmawia a lo kal a. ‘Eng nge awmzia? Goal páwnah tû mah an ding ngai lo … Ual kapah pawh,’ tiin firít hàmtu chu hmai sen hmuhin a rawn chhuahchhàl a.

Ani firít hàmtu lah chuan, ‘Ual kap in khèl hlei nêm. A pêt rualin in duh leh in rawn tlãn chhuak huk thei. A nih loh leh, goalie in ni vek thei tho,’ a lo ti êt mai si. Lunghnúr zetin goalie hnungah chuan a va intlar ve ta mai a.

Pên nga free kick chhuih tùr atána tláng rin, U Kima chu a bo daih! Kan han zawn ngial hnu chuan lehlam páwl, goali hnunga ball dang tùra intlar ho hnungah chuan a lo biru kûk chu niin. Kei chu pêt tùrin min rawn signal zauh. Ka va’n zãm ve tak. 

Firít a rîk hnu deuhah ball chu ka kezungpui ngei maiin goal zâwnah tak mai chuan ka’n chhuih thuai mai a. U Kima chuan firít rîk hma hauhin a ngaihtuahna chu a taka chantírin, amah ti buaia amah hual vêltu chu a lo vau zãm hman dial tawh hi a lo ni a. Goali pawh mawng suji a lo pe hman tawh bawk a, a hnang mék a lo ni. 

Goal ruakah chuan ball chuan zalènna a va’n hmu chiang êm! A va goal chiang êm! Hneha ngamtu ka ni! Kan sikul hming ti thatute zíngah ka hming hi ziahin a awm ve tawh dáwn e. A khelha kan hneh loh, U Kima thã leh huaisenna zára goal khungtu ka ni miau a. Gonar pêtna bulah ka tlãn phei a; Ual kapa an tih thin angin thingthia tawlh ka’n tum ngawt a—a thí…p! Ka khûp a pilh phung mai. Mahse, chutiang lam chu ngaihtuah thei ka ni tawh lo. Ka lam pana min rawn kuahtu—kan véng kawr leh ruam tin hrût zoa ni sa tuar mék thlan rim leh kawr rim nam chum chum mai pawh chu rimtui an chang zo ta vek a…

Chutia vawi leh khata dinhmun sáng tak maia U Kima thil tih theihna zára ka’n invawrh ta luah mai chu Robert Bhujia-a (Roberto Baggio) tluk dáwn dáwn te’n ka inhre ta hial a. thiante sawi hi tak tak a nih chuan, a Benalty pêt goal loh avànga a hrehawm ti lutuk, intih hlum duh hial Zico ai kha chuan ropuina ram rim chu nam deuh bîk chêk chêk hian ka inhre ve ringawt a! Mahse, hun a la tàwp lo, thil a la chiang lo tlat.

An thah leh. Kan ngam ta sârh mai. U Kima ‘hnung tawlh uar tactic’ chu hman hun a ni teh mauh mai; mahse, ball hi kan hmuh khâta kan pêt châk zek zek vàng leh pêt kan râwp tawh êm vàng pawh ni miah loin chan ve a, pêt hrim hrim leh lehlam páwlte pêt khalh hrim hrim châknaa hruai bo kan ni leh thìn. A awmna apianga ûm dûl dûl chu, vawi leh khata bànsan thut chi a lo ni íkhaw si lo a, kan ûm leh dûl dûl zêl mai a. Tlànna tùr kan insem lai kha, a taka kan tlàn hnaih lai ber a ni leh thìn.

Aw le! Kinlova an ti tlu hlauh. Benalty tùra kan ngaih laiin firít hàmtupa chuan pên nga free kick a hàm lui tlat. Kan va hnial chiam a, gonar kan hlawh chhuak thei hlauh e. U Kima chu fîl sírah a lo zuang auh auh tawh. Zuan pah chuan a mit sírin ang-gul (angle) a lo la mék a ni. 

Ball zu pêk pah chuan a bulah ka zu kal hnai a. Ama hriat tâwk leh ka hriat phâk tâwk tùr chiah chiah chauh hian, ‘Hmm… ka planning a kal tluang e…’ a lo ti a. Eng tak chu ni ang maw, ka ti nâ a, ka zâwt ngam chiah lo. Mahse, U Kima lo planning chu ka va’n ngaihtuah zui nasa tak!

Chutah, U Kima chuan zawi sapin, ‘Ka gonar style-in aw…’ tih min hrilh leh zauh. Kan páwl zawng zawng leh firít hàmtu hrilh rûk vek tùr tih sawi kher lo mah se a thu sawi chuan a sawi zo vek thung.

Kei chuan kan páwlho bâkah firít hàmtu ka hrilh bawk a. U Kima lahin a gonar style ngaitê-in zuan theuh theuh pah chuan ball chu kan lamah a sawn zauh zauh a. Line awm tawh hek lo, tù ma’n ball a sawn tih hre tawh hek lo le. Direct paw’n goal zãwnah chuan a chhuih thei ta zân mai. Keini, a team member-ho chu goal-ah kan khat tlat. A pèt hma hauhin an goali kan nêk chhuak ti tih tawh.

U Kima a rawn phar chhuak. Firít hàmtu hnênah chuan, ‘An âwm-side vek hi! Hàm ta che,’ tiin a rawn vui a. Ani firít hàmtu lah chuan, ‘Ual kap-ah pawh, gonar-ah áwm-side a awm lo,’ a lo ti hmiah mai si.

Gonar pèt nán firít a ri thuai. Keini, goal-a awm khat tlatte chuan an goali kan nèk chhuah tawh, rawn ding tha leh chu a vawi hnih nán kan nék goal leh tawh. U Kima pèt vêleh goal kan kliar (clear) a. Goal ruak huai-ah chuan U Kima chuan a rawn chhuih goal ta siah mai le. Mawi kan va’n ti êm! U Kima chu kan va bàwr nasa tehrêng êm! (Goal ruaka a pêt goal kha mawi tih êm êm ngei ngei tùr a ni tlat a ni!)

Firít hàmtu chuan lehlam páwl thah nán firít a’n hàm ri tuar a. An in pass tan dáwn lai tak mai chuan a ri nawn leh tuar a. ‘Eng nge ni ta?’ tia kan hawi tan hrú laiin firít hàmtu chuan, ‘Hun a tàwp!’ a ti ta mai.

Keini lam hlim lutuk chuan thiante kuah nacháng pawh hre tawh lo—firít hàmtu chu kan va kuah ta pek a. Chu chu sikul II ho chuan an lo ngaithei lo nasa mai a. Tlawn leh tham angah min ngai ti tih. ‘Zàna in vi-de-aw en ve min phalsak a ngai,’ min ti tlat a. Keini’n kan tlawn lohzia leh thamna tùr eng mah kan neih loh thu-in kan chháng ve thung a. Buaina lian a chhuah hmain kan rual úte tlai inkhèl tùr chuan min hnawt hãw thei ta hlauh a ni.

Thawhrimna leh beih tâng tângna bâka dâwt tlém leh tharum hmanga football pêta Sikul II ho kan ngam avàngin kan vi-de-aw kaset hawh, Mithun-a channa chu kan hlawh chhuak ta. Hmabâk chu nuam tak angin a lang nâ a, a la thui ru riau… Tute inah nge kan en ang? Kan kaset hawhah hian kan thianzaho inhnialna ber—Mithun-a hi a tak takah black belt a ni nge ni lo tih a chiang ang em? Firít hàmtupa chu en tùrin kan sáwm ve tak tak ang em? Lalthana kan hruai leh ang em? Hruai ila a vawih leh vaih chuan aw…

Hêng zawhna zawng zawng hi chu, zanriah ei khama chin fel tùrah kan dah hmiah a. Mite angin cup emaw trophy emaw chawi tùr nei ve lo mah ila, kan hlawh chhuah Mithun-a channa kaset chu kan inchawi chhâwk ve laih laih a; hlim takin kan, ‘Hi-hi-hip Hurray!’ nasa ve asin aw…

Latest News & Chhiar Hlawh