Luangliam

Zíng Thawh Hmà (I chapopui hlauh dang ang e!)

Zirsangkima - Sep 12, 2021

Zíng thawh hmà nuam ti bîk hi awm theih deuh

Hetia Covid-19 khawsakpui aia social media khawsakpui kan thiam zâwk êm êm hnû hian taksa tána hrisël leh inthununna kawnga min vawngtu, zíng thawh hmà nuam ti bîk hi awm theih deuh mai a lo nih dáwn hi maw le … ka ti ta!

    Mi thenkhat chuan mu meng kur chungin mi hrang hrang hnênah emaw WhatsApp group hrang hrangah emaw, “Good morning…” kan sem kual chiam thìn a ni maithei, thawn buai zawh ruala chhíng zui leh thìn pawh kan awm nuk pawh a ni mahnâ! |henkhat thung chu inthiar paha mi thu chhuah (post) tawh hnû, ni thar chibai inbûkna thu leh video mawi leh tha tak tak, WhatsApp group hrang hranga khàr chhàwn hnà thawka zial zûk tih hlum hnu fé, mawng hul thak hnu thlenga bathroom-a la buai êm êm thìn pawh awm theih a ni bawk. Mi dang ve thung chu, tukverh/bathlàr bul emaw tual lai vêl atang emaw khera a tlángáu ta emaw chu le, tih mai tùr khawpa phone-a mi biak kùal chiam chiam nuam ti tlat pawh kan kat nut mai thei bawk. 

    Mi dang vè leh thung chuan, tute emaw Pathian thu sawi video tha tak taka an Bible cháng thlan, zan lama zíng kára thawn darh tùra lo buatsaih lâwk diam thìn pawh kan awm maithei. Zíng thawh rual … pawh la ni chiah lo, harh ruala theh darh chum chum thìn … te pawh kan awm pawh a ni mahnâ le. Chutah, ‘Zing tawngtai inkhawm turin kal mek e. Tho ve tawh r'u le…’ ti tâwk leh ‘Walk tan ang aw…’ tia thlalâk nèna an rah chin ram apiang rawn thil tel thlap thlapa file rawn put-up tûk tin thìn pawh kan awm nuk ang. Kan va’n tho hmá hlawm tak êm! A va’n tha tak êm!

    Hetih rual hian zíng thawh hmà that lohna thenkhat hi a awm vè reng tih hi kan chhût tel vè fo a ngai a nia… Intih theih lutuk phah nána kan hman vaih zawngin taksa tána hrisël tak pawh hi kan rilru tán a hrisël lo thei vè tlat! Hrisèl lohna avànga zan lama mut mú tuah tha hleithei lo pawh thliar lëm loa tho tlai apiang dem phah nána kan zíng thawh hmà kan hma chhuan fo zawngin kan dik bîk miah lo ang. Zíng tho tlai thang nula chhe lo tak hmuh Chingpirinu phah nána hman ka lo tum a nih chuan, ‘A nunah eng nge inrawlhna tùr ka neih? A eng nge ka nih le?’ tih hi ka inzawh hmasaka a chhàna ka inpêk hnua rilru siam chauh tùr ka ni ang. Mí khawsak dàn leh mi nunphunga ka lo buai vè chiam hian tül miah lo leh ka wallet-a sum pun phahna tùr ni miah sî loah ka lo intihah vè êm êm ringawt thìn a ni ang.

    Ka zíng thawh hmà te, ka thil tih thatte hi miten hre vè se, min rawn fak sup sup se tih kan duhna hi chapona rilru atanga chhuak a nih loh chuan eng rilru atanga chhuak nge ni ta ang le? Zíng thawh hmà chapopuia ni bul kan tan chuan, chawhma lama kan chapona rilru tùr leh chawhnu, tlai leh zàn lam thleng thlenga kan put zui zêl tùr nên … Ê khai! Ngaihtuah lâwk ringawt paw’n a chauhpui hnawk theih ang a! A tih chî miah loh ang!

    Zíng kára kan thil tha tih vè chhun te, kan tawngtaina te leh kan Pathian thu chhiarte hi, a hre tùr Pathianin a hriat chuan duhtâwk vè mai chíng ta ila… Zíng kan tho hmá a ni emaw thil tha kan ti emaw pawh ni se, mi dang phût rùn chunga tih chu a nuam àwm lo! Mahnia nuam tih veng veng hi tâwk kan ti viau thei mai si lo nge ni hlawm le? |henawmte chawhmeh suah harsat êm êm si-a leh si-i te hian, kan zíng thawh hmà thû kan sem chiam mai thìn a. Mi dang chuan ama nun leh a khawsak dàn tùr chu a rél fel vè mai tùr lah ni! Mi dang tlin lohna lai kan va vei chiama, kan phût thu ka tlángaupui chiam hian, chu mi chuan fel phah nána hman aiin luhlul phah nán a hman zui daih duh hmèl ka ti ve tlat thìn—kei mi sual hian!

    Hetia ka sawi avàng hian zíng kára dam tha pangngai mut thlurh thlurh ka sawi máwi e tihnaah min ngaihsak lo hrãm teh u. Ka tlipna ni tho tho chu, kei leh ka chhúngte erawh hi zawngin zínga hmá taka thawh hi tha kan ti a, thawh zêl pawh kan tum a ni. Hrisël tha pangngai, zíng dár 9 pelh pawha khawvêl la hmu ve ngai lo ang chi hi eng tik lai mahin ka thláwp (support) ngai lo. Nun phung pangngai leh kan khawsak phung tùra khuarèl nì paw’n ka hre hek lo. Tho hmá ila; mahse, intih theihpuia chapopui nán erawh hmang lo ila, tih thu a ni ka sawi ni.

Share now