Luangliam

Zirtirtu Ropui - Mupui!

Zirsangkima - Oct 19, 2022

Keini chu sava kan ni lo; an aia chungnung fé-a duana din kan ni. Mahse, a nuam chin pelh kan harsat hle thin thung!

Sava zíngah Vakî a tawng tam ber. Tawng hi a thil pêk dawn a ni. Mahse, sáng takah a thlâwk ve thei lo. Mupui erawh chu a tawng ve vak vak ngai lo—a cool raih thin! Sáng takah vàn tawng dáwn dâwnin an thlâwk vawn vawn thin. Sava dangte aiin an huaisen bîk a, thil an ti thei bîk bawk. Hringfate hian an hnên atangin zir tùr tam tak kan nei. 

1 Amahin a thlâwk thin: Mupui hian Chawngzawng a thlawhpui kan hre ngai lo a, Tlaiberh a thlawhpui kan hmu ngai hek lo; a dawih phah chuang lo. Amah chauhin vànah a invawrh thin a, vàn sángah chuan a nihna a inhre chiang thin. Thlawhpuia thawhpui neih ai chuan amahin, inringtâwk tak leh zalèn takin a thlâwk mai thin. Mahni inhre chiang tùr chuan mahnia kal ngam ve a ngai. Mi rilru kàwi, mi rèl chíng te leh rilru piangsualte nèna hringnun zin kawng zawhho ai chuan, huaisen taka mahnia kal ngamna nun kan neih a pawimawh. Kristian nunah pawh ‘finrial nun’ kan tih fo nei tam apiang an chak thin.

2 Thil a hmu fiah: Mupui hian km nga-a hla atang pawhin a ei tùr chaw chu fiah takin a hmu thei an ti. Chiang takin a ei tùr a hmu a; a vawi khat hmuh tawh chu, harsain khirh hle mah se a hlah ve ngai lo. A tumah a chiang a, thil dangin a ti buai ve thei tawh lo.
    Keini paw’n tum (aim) leh hma thlìr (vision) te chu kan nei ve thin. Hmu chiang tâwkin kan inhre chiah em? Kan tum ram thleng tùrin keimahni leh keimahni hi kan inti buai fo zâwk thin lo maw? Kan tum ram thleng tùr hian kan tumah chiang ila, thil hrang hrang ti kual dun dun loin tum nghet cherh chawrh nei ve ila, hlen ngei tumin tha leh zung séngin theihtawp i chhuah ve ang u.

3 Sa-ruang an ei ngai lo!: Mupui hian sa thi tawh, sa ruang a ei duh lo; a nung lai ngei kher manin a ei thin. Keini paw’n kan nuna thil kal tawh, duh loa kan kalsan tawh, kan nun hlui kha kan phùm ngam ve a ngai. A liam tawh. Koh kìr chi a ni tawh lo. Kan nuna thil hmuar leh tawih tawhte kha kan kalsan a ngai tawh a, a thar kan ei a ngai tawh zâwk. Rilru thar, la nung—vawiin hi kan ngaihtuah a ngai tawh. Ni tin thil thar hma chhawn zêl tùra kan inbuatsaih a ngai e.

4 Thlipui an làwm!: Khawpui a ri dur dur a, káwl a phe zawr zawr a, thlipui a tleh vâwk vâwk a, ruahpui vàn-àwn a súr chiam bawk. Hêng hunah hian sava dangte chu hlaua khurin bakléngin an sahimna tùr hmun panin an tlãn chhe dàwr dâwr thin. Hetiang hun hi Mupui tán chuan a birthday a ni ringawt-a hun nuam tih ber a inher chhuak tlat a! Thlí a nat zawh poh leh a thlâwk sáng sauh a; thli chakna chu tanpuituah a hmang hlauh thin.
    Harsatnaah hian chakna a inphúm rù a, buaina thlipui kárah hian chhelna a awm tih hi, Mupuri nun atang hian i zir chhuak ve ang u. Manganna leh fiahnate hi Mupui chuan remchángah a hmang thiam a, hnehtu a nih phah thin.

5 A bû-a hnim hnah ném a paih thin: Mupui no tê hi puan zàr  (bû) nuam takah piangin an thang lian ngai lo. An bû chhuahsana mahnia chaw an inzawn hun a la thlen dáwn avàngin an no te hi nuamsain an enkawl ngai hek lo. A nuam china chàm reng hian a puitlin theih loha, a than len theih loh tih zirlai hi an hre chiang hle—mupui mahin! Keini chu sava kan ni lo; an aia chungnung fé-a duana din kan ni.  Mahse, a nuam chin pelh kan harsat hle thin thung! A him chin leh a nuam chin atang hian hnehna hla do chham theih a ni ngai lo tih hi Mupui nun atang hian i zir ang u.

6 Mi inpe an ngaisáng: Mupui nù hian a pa chak leh huaisen an ngaisáng. An kawppui atán an tána inpe chauh an thlang thin. A nu chu thingtang kengin sáng takah a’n thlâwk a. A phâk tâwka sáng a thlawh hnu chuan thingtang chu leiah a’n thlauh ta a. Chu chu lo man tùrin a ‘in léng’ chu a’n hriattír a. A pa chuan lei a thlen hma ngeiin thingtang man tum chuan a thlâwk vawn vawn thin. Thingtang chu a tlâk chak poh leh man tumin a thlâwk chak ve zêl a; a man hman loh vaih chuan a ‘Dí’ rin a hlawh thei dáwn tlat lo a…
    Keini pawh hian kan kawppui tùr emaw kan mi rawih tùrte emaw hi kan fiah ngam hmasak a tùl cháng a awm fo. Tin, kan hmangaihte chang tùr leh kan goal thleng tùra fiahna kan tawnte hi, kan theihna zawng zawng hmanga kan hlawh chhuah a ngaih hun a awm fo a nia.

7 Siam tharna nun nei tùrin an tuar ngam: Mupui hi kum 40 an tlin tawh chuan an tar bâwih tawh thin. Chûng hunah chuan thutlûkna khirh tak an siam a ngai: thih nghâl daih emaw kawng harsa tak zawh zuia chak taka kum 30 dang dam leh theihna emaw a ni. An hmul leh an tin zawng zawng an paih thlâk vek a ngai a, thla thum hnuah hmul thar leh tin thar rawn to lehin an vànglai ang maiin an lo chak thar leh thei thin a ni. Mahse, a nuam lo khawp ang! 

Hei hi i hria ang u: Tuarna tel loin hlâwkna a awm thei lo a, chhelna nèn lo chuan malsàwmna a dawn ngawt theih loh, tih hi. Nun thar, nun hlimawm neih kan duh vek. Mahse, inpêkna, thawhrimna, beih hrãm hrâmna, tuarna leh chhelna tel loa neih ngawt theih a ni lo. Kan pên thin aia thui kan pên a ngai a, kan kal chen aia thui kan kal a ngai bawk.

Keini hi, thawnthu mai kan la ni dáwn. Chu thawnthu chu ni tin kan ziak mék a ni. Kan hringnun thawnthu hi, kan tû leh fate tána chhiar tlâk thawnthu ngaihnawma chantír tùrin, a tha thei ang berin a changtupa/a changtunu nun dàn hi, i ziah chhunzawm zêl ang u.

Share now